ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ - CHRIST IS RISEN - KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN

Påskafton  Χριστός Ανέστη - Christ has risen
Denna dag är en dag som glädjer mig,  som gör mig sorgsen alla känslor bubblar i mig! 
Ja alla känner olika! Vissa hymner, psalmer får mig att brinna av känslor.  Nu kanske ni som läser detta undrar? ? :) men troende eller icke troende gå gärna in på Youtube och lyssna på psalmen, hymnen Hristos Anesti  på grekiska Χριστός Ανέστη  eller  Christ is risen.
Peros Gaitanos heter en man som sjunger all Byzantine music en ängels röst.  Sedan har vi alla munkar och präster på Vatopaidi mount Athos Greece. Gudomliga hymner i alla dessa kyrkor och kloster de lever i.
Många kanske inte vet eller har hört något utav dessa starka hymner.  Men vet ni gå in och titta lyssna lite. Man får ett sådant lugn i sig. Ibland tårar till och med eller bara en fin känsla av välbehag.  Det är värt så dessa sekunder man hör och känner. Det fyller mig.

Jag önskar alla all lugn de kan finna i sin själ

This is a day that makes me happy, makes me sad all the emotions bubbling inside me!
Yes all feel different! Some hymns, psalms makes me burn with emotion. Now perhaps you who reading this are wondering? ? :) But believers or non-believers please go to Youtube and listen to the psalm, hymn Hristos Anesti in Greek Χριστός Ανέστη or Christ is Risen.
Petros Gaitanos named a man who sings all the Byzantine music voice as an angel. Then we have all the monks and priests on Vatopaidi Mount Athos, Greece. Divine hymns in all these churches and monasteries in which they live.
Many may not know or have heard anything out of these powerful hymns. But do you go in and look listen a little. You get such a calm itself. Sometimes tears even or just a nice feeling of joy. It is worth so these seconds you hear and feel. It fills me.

I wish everyone all the peace they can find in their souls
 
 
 

Ortodox Easter. Μεγάλη Παρασκευή // Långfredagen // Good Friday


Η Ζωή Εν Ταφω // Livet i Graven // Life in the Grave

Και αγγέλων στρατιαι εξεπληττοντο συγκαταβασιν δοξαζουσαι.... την σην.

.........
Μεγαλύνομέν σε,
Ιησού βασιλεύ,
και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου,
δι' ων έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

Life in a grave,
Astonishing, Christ,
And armies of angels being astonished,
Here beneath we glorify you.

..........
Magnify you
Jesus King,
And honour your burial and suffering,
You that saved us from decay.

Livet i en grav
Du lades Kristus ,
och arméer av änglar var förvåna de prisar Din ära

Vi upphöjer dig
Jesus kung ,
och hedra din begravning och Din smärta som räddade oss från upplösning

 

Red eggs // Röda ägg // κόκκινα αυγά και τζουρεκι

Då har jag bakat påsk flätan :) hmm eller hur heter det ? den får heta så:) målat ägg med. Jag gör bara röda nu i några år. Tredje året kom jag på nu. Ja det blev fint:) nu skall jag sätta mig ner och göra dolmades :) vindruvsblad dolmar med ris och massa lök :) plus lite till och massa citron ååå vad gott!! Men jag får smaka på lördag. Det skall bli kul !! jag smakar inte på något nästan jag lagat nu i 2 veckor :) alla lever i familjen ännu iallafall haaaa:)
Undra hur magen kommer att må när jag börja äta av allt igen? Heee jag vill nog inte tänka på det!

Trevlig kväll

So I baked Easter braid :) hmm , or what 's the word? it getto be this one :) painted eggs to . I only do red now a few years. The third year I came on now. Yes it look good  :) Now I sit down and make dolmades :) grape leef dolmar syou know stuffef) with rice and onions bunch :) plus a lot of lemon and  ather small things !! But I will eat them on Saturday. It should be fun !! I do not taste anything I cook   almost now for 2 weeks :) all live in the family yet anyways haaaa :)
Wonder how my stomach will feel when I start eating everything again? Heee I really do not want to think about it !

Pleasant evening