Dare to struggle, dare to live, dare to win the joy in your life Τολμα να αγωνίζεσαι , τολμά να ζεις, τολμά να κερδίσεις την χαρά στη ζωή σου Våga kämpa, våga leva, våga vinna glädjen i ditt liv

 
Dare to struggle, dare to live, dare to win the joy in 
Detta år har nått sitt slut. Vad vill vi forsätta ha kvar? Vad vill vi kämpa för, vad vill vi slänga...... ännu ett tillfälle att starta :) att starta något nytt, att bygga på
var och en har, över allt annat låt oss tacka och ta emot allt det härliga livet har att erbjuda, tack Gud för ytterligare ett tillfälle att vara tacksam och göra det bästa av våra liv. Slänga egoismen och dela kärleken mellan oss ge glädje.
//
Το ετος έχει φτάσει στο τέλος. Τι θέλουμε να κρατισουμε,  τι θέλουμε να αφήσουμε; Για τι θελουμε να αγωνιζόμαστε ...... ακόμα μια ευκαιρία για μια καινούρια αρχη :) για να ξεκινήσει κάτι καινούργιο, να αξιοποιήσει ό, τι έχει ο καθένας. Πάνω απ 'όλα, ας ευχαριστήσουμε τον Θεο και να λάβουμε όλα αυτά τα όμορφα της ζωής που έχει να προσφέρει ο  Θεός. Μια άλλη ευκαιρία να είμαστε ευγνώμων  και να κάνουμε οτι μεγαλύτερο μπορουμε στη ζωή μας. Πέτα τον εγωισμό και να μοιραστούμε την αγάπη μεταξύ μας να  δώσουμε χαρά.
//
This year has reached its end. What do we want to continue to have left? What do we fight for? what we want to throw ...... yet another opportunity to start :) to start something new, to build on what each one has, above all else let us thank and receive all that lovely life has to offer thank you  God for another opportunity to be grateful and make the most of our lives. Toss egoism and share the love between us, give joy.
 
 
 
 

In slow speed I getting better :) but have some thoughts :) // I sakta fart blir det bättre :) men har lite funderingar :)


Jag vill inte skrämma någon :) men denna gång när jag tog av skenan kunde jag inte motstå att bli fotograferad. Ingreppet på armen ett snitt över axeln då de med ankare, så sa doktorn fiska upp senorna med muskeln. När jag ser blåmärkena  undrar jag hur djupt han fick fiska? Och vilka muskler det är :)
Nu stramar det så mycket vid axeln  och smärtar i överarmen. Undrar över en sak till? mitt långfinger känns konstigt nu i 2 dagar det är något som inte stämmer? ?
Det stramar konstigt när jag använder handen.
Det blir säkert bra. Nu har jag 5 veckor kvar med skenan :)

Snart är det nyår :)
Älska stort vänner :)
 
//

I do not want to scare anyone :) but this time when I took off the rail, I could not resist being photographed. The surgery on the arm a cut above the shoulder  when the with anchor, so the doctor said fish up the tendons and the muscles. When I see the bruises, I wonder how deep he had to go fishing? And what muscles it is :)
Now it  tighten so much at the shoulder and pain in the upper arm. Wondering about something else? my middle finger feels strange now 2 days there is something wrong? ?
It tightens strange when I use the hand.
It will certainly be good soon. Now I have five weeks left tä with the rail :)

Soon it will be New Year :)
Love big friends :)
 
 
 

Χριστός γεννάται δοξάσατε• Χριστός.... Christ is born glorify Christ. .... Kristus är född förhärliga Herren. ....

 
 
25 December, jag vet att det har varit..
Denna magiska heliga dag då vår Kristus föds. Hymnerna under Gudstjänsten är inte riktigt de samma. De berättar om Heliga Triadens mirakel. Guds Son som sändes till oss för oss. I Faderns och Sonens och den Heliga Anden. Märka väl bör vi. Jesus sändes till oss för oss!  Med det viktiga budskapet  Kärlek. För oss att förstå! Vad förgyllar vårt liv?
Våra handlingar i kärlekens tecken! Har vi kärlek att ge och vara ödmjuka, har vi inte plats för att vara egoister.  Har vi kärlek att ge, har vi tagit emot Jesus budskap. Har vi tagit emot budskapet,  har vi tron i oss. Med små steg för det goda har vi börjat vår resa i Tron om det Heliga som är sänt till oss.
Alla har vi våra prövningar i livet, om vi kan se dem som exakt detta! Prövningar! Kommer lärdomen efter, lärdom om en starkare själ i oss som borde ge oss en mer och mer starkare tro.
Vi gör fel varje dag! Så om var och en ser sina egna handlingar FÖRST! försöker sedan  rätta de fel, ja då har vi återigen inte tid att alltid först se de andras fel!
Vi kommer alla att bli dömda när den dagen är kommen! Dömda för våra handlingar! ! Frågan är? Vart vill vi vår själ skall hamna?  Nära vår Faders Son eller...
//
25 Δεκεμβρίου ξέρω ότι εχει περάσει ..
Αυτή η μαγική ιερή μέρα, όταν ο Χριστός μας γεννιέται. Ύμνοι κατά τη διάρκεια της Θείας λειτουργιας δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Οι ύμνοι λεει για το θαύμα της Αγίας Τριάδας. Ο Υιός του Θεού που στάλθηκε σε εμάς για εμάς. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.  Ας παρατερησουμε καλά τα λογια. Ο Ιησούς στάλθηκε σε εμάς για εμάς! Με το σημαντικό μήνυμα της Αγάπης. Για να καταλάβουμε!
Τι μας ομορφενει τη ζωή?
Οι  πράξεις μας στο όνομα της αγάπης! Εαν δίνουμε με αγάπη και ταπεινότητα , δεν έχουμε θέση να είμαστε  εγωιστές. Οι πράξεις μας  αν είναι αγαπης, έχουμε λάβει το μήνυμα του Ιησού. Αν εχουμε λάβει το μήνυμα του Ιησού, έχουμε πίστη μέσα μας. Με μικρά βήματα για το καλό έχουμε ξεκινήσει το ταξίδι μας στην πίστη της Αγίας Τριάδας  που αποστέλλεται σε εμάς.
Έχουμε όλοι δοκιμασίες στη ζωή μας, αν μπορούμε να της δούμε ως ακριβώς αυτό! Δοκιμασιες! Μας ειναι μάθημα?, μετά το μάθημα έχουμε  μια ισχυρότερη ψυχή μέσα μας που μας δεινει όλο και πιο ισχυρή πίστη.
Κάνουμε λάθη κάθε μέρα! Εαν ο καθένας βλέπει τις δικές του πράξεις ΠΡΩΤΑ! Και στη συνέχεια, προσπαθήσουμε  να διορθώσουμε τα λάθει μας, και τότε πάλι δεν έχουμε χρόνο  πρώτα να δούμε τα λάθη των άλλων!
Θα κριθούμε όλοι, όταν έρθει η μέρα! Θα καταδικαστουμε για τις δράσεις μας! ! Το ερώτημα είναι; Πού θέλουμε η ψυχή μας να καταλυξει; Κοντά στον Ιησού μας, ή ...
//
25 December, I know it's   past....
This magical sacred day when our Christ is born. Hymns during worship service is not quite the same. They tell of the Holy Triad miracle. The Son of God who was sent to us for us. The Father, the Son and the Holy Spirit. Mark well we should. Jesus was sent to us for us! With the important message of Love. For us to understand! What gloryfy our lives?
Our actions in the name of love! Do we love to give and be humble, we do not have place to be egoists. Do we love to give, we have received the message of Jesus. Have we received the message, we have faith in us. With small steps for the good we have started our journey in the Faith of the Holy Spirit that is sent to us.
We all have our trials in life, if we can see them as exactly that! Trials! Will the lesson after the lesson give a stronger soul in us that should give us more and more stronger faith.
We make mistakes every day! So if everyone sees his own actions FIRST! then try to right the wrong, well then we again have no time to first see the faults of others!
We will all be judged when the day has come! Convicted for our actions! ! The question is? Where do we want our soul to end up? Near our Father's Son, or ...
 
 
 

Χριστός έτεχθη
Kristus  är anländ
Christ  has arrived