Good evening / day Kings // Καλήν εσπέραν / ημερα άρχοντες // God kväll / dag kungar

 
Nu snart är detta år slut.....vad har vi gjort? Vad har vi åstadkommit i vår vardag??
Ja det är ju inte något konstigt?? Tiden går och går hela tiden... det finns inget stopp.
Vad kan vi göra? Det vi kan göra är ATT HA ÖDMJUKHET att bry oss, att älska, dela, leva.
Så hallå där ute. Släng bort egoismen, ta fram ödmjukheten och känn efter. Vad kan gå fel?? Det som kan gå rätt är att när egoism, avundsjuka, elaka tankar om varandra inte tar plats kan de faktiskt försvinna:) ja som jag säger kanske lite för ofta. När Goda tankar fyller själen, hjärtat finns det inte plats för elakheter:)
Ta hand om varandra säg att du älskar, säg att du kan glädjas för varandra:) kan vi göra detta har vi gett oss själva den bästa gåvan som finns att få.
Önskar alla om 36 timmar ett underbart Gott Nytt År i ödmjukhetens anda

//
Τώρα σύντομα αυτό το ετος τελειώνει ..... τι κάναμε; Τι έχουμε πετύχει στην καθημερινότητά μας;
Ναι, αυτό δεν είναι περίεργο πράγμα; Ο χρόνος πηγαίνει και πηγαίνει όλη την ώρα ... δεν υπάρχει στάση.
Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ταπείνωση για να φροντίζουμε, να αγαπάμε, να μοιραζόμαστε, να ζούμε.
Χαιρετίσματα σε όλους εκεί έξω. Πετάξτε τον εγωισμό, δημιουργήστε ταπείνωση και αίσθηση. Τι μπορεί να πάει στραβά; Αυτό που μπορεί να γίνει σωστά είναι ότι όταν ο εγωισμός, η ζηλια, η κακές σκέψεις για τον άλλον δεν λαμβάνουν χώρο, μπορούν πραγματικά να εξαφανιστούν :) ναι, όπως πολύ συχνά λέω. Όταν καλές σκέψεις γεμίζουν την ψυχή, την καρδιά δεν υπάρχει τόπος για το κακό :)
Φροντίστε ο ένας τον άλλον να λέτε ότι αγαπάτε, λέτε ότι μπορείτε να είστε ευχαριστημένοι ο ένας για τον άλλον :) Μπορούμε να το κάνουμε αυτό έχουμε δώσει τον εαυτό μας το καλύτερο δώρο που είναι διαθέσιμο.
Επιθυμώντας σε όλους σε 36 ώρες ένα υπέροχο Ευτυχισμένο  Νέο Έτος στο πνεύμα της ταπεινότητας.

//
Now soon this year is over ..... what have we done? What have we achieved in our everyday lives ??
Yes, that's not a strange thing ?? Time goes and goes all the time ... there is no stop.
What can we do? What we can do is TO HAVE HUMBLENESS to care, to love, share, live.
So hello out there. Throw away the egoism, create humble and feel. What can go wrong ?? What can go right is that when selfish, jealous, bad thoughts about each other do not take place, they can actually disappear :) yes, as I may say a little too often. When good thoughts fill the soul, the heart there is no place for evil :)
Take care of each other say you love, say you can be happy for each other :) Can we do this we have given ourselves the best gift available.
Wishing everyone in 36 hours a wonderful Happy New Year in the spirit of humble.

Celebrate Love :) // Γιορταστε την Αγάπη:) // Fira Kärlek:)

 
Så kom Julen, återigen blir jag påmind om vad vi firar.
Här och i många länder öppnas julklappar på julafton och Juldagen. Vi öppnar på Juldagen men i Grekland öppnas presenter på nyårsnatten med det nya året Helige Vasilios gav bort vad han kunde till människor som behöver. Som små höll våra föräldrar på denna tradition. När man nu själv har barn lever i Sverige och att så många familjer med är en härlig blandning av olika nationaliter så kommer nya traditioner. Vi har lärt våra barn att i Grekland öppnas presenter på nyår och varje år så påminns de om (ja vi måste påminna en själv också) vad det är vi firar Julen för. Jag vill säga att det är ett stort privilegium att jag kan få vara kristen och fira Kristus födelse. En stor Helig dag.
Härliga dagar i kärlekens tecken. Då vi ordnar och pysslar. Bakar och lagar mat, räkna hur många man till slut skall komms till julmiddagen. Påminna sig själv om att inte laga för mycket mat (den är svår) hahaha.
Komma på att man har glömt en present!!!!
Ja glädje stunder som vi har. Låt oss komma ihåg att det är gemenskap, kärlek och GLÄDJE vi skall dela.
Lägg ner stridsyxan...... kritisera ingen......... tänk inte elakt om någon....... tänk på att Lilla Jesus föds i krubban för vår skull.....för att lära älska....dela......och ha ödmjukhet.
Jaaa oj! Nu skall nyår planeras också :) låt oss ödmjukt dela det goda livet.

God Jul och Gott Nytt År

//
Then come Christmas, again I'm reminded of what we celebrate.
Here and in many countries Christmas presents are opened on Christmas Eve and Christmas Day. We will open on Christmas Day, but in Greece, gifts will be opened on New Year's Night with the New Year Holy Vasilios gave away what he could to people who needed. As small, our parents held this tradition. When you now have children living in Sweden and that so many families are a wonderful mix of different nationalities, new traditions will come. We have taught our children that gifts are opened in Greece in New Years and every year they are reminded of (yes we have to remind ourselves too) what we are celebrating Christmas for. I want to say that it is a great privilege that I can be Christian and celebrate Christ's birth. A great holy day.
Lovely days in the love of love. Then we get ready and take care. Bake and cook, count how many people will finally come to the Christmas dinner. Remind yourself not to cook too much food (that ond id difficult) hahaha.
December tvst you har forgot  a gift !!!!
Yes, joy moments we have. Let's keep in mind that it's fellowship, love and happiness we are going to share.
Put down the fighting ax ...... do not criticize anyone ......... do not think bad about anyone ....... mind that Little Jesus is born in the crus for our sake ..... to learn to love .... share ...... and have humbleness
Yes, yes! Now New Year is planned too :) Let's humbly share the good life.

Merry Christmas and a Happy New Year 
 
//
Ηρθαν καιι τα Χριστούγεννα, και πάλι, μου υπενθυμίζω αυτό που γιορτάζουμε.
Εδώ και σε πολλές χώρες τα χριστουγεννιάτικα δώρα τα ανοίγουν την παραμονή των Χριστουγέννων και τα Χριστουγέννα. Εμεις Θα ανοίξουμε την Ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά στην Ελλάδα τα ανοίγουν τη Νύχτα της Πρωτοχρονιάς με το Νέο Έτος, ο Άγιος Βασίλειος τοτε ερχεται. Ως μικροί, οι γονείς μας είχαν αυτή την παράδοση. Όταν τώρα ζουν παιδιά στη Σουηδία και ότι τόσες πολλές οικογένειες είναι ένα θαυμάσιο μείγμα διαφορετικών εθνικοτήτων, θα έρθουν νέες παραδόσεις. Έχουμε διδάξει στα παιδιά μας ότι τα δώρα ανοίγονται στην Ελλάδα με το νέο ετος και κάθε χρόνο τους υπενθυμίζουμε (ναι, πρέπει να θυμηθούμε και εμείς) τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω ότι είναι ένα μεγάλο προνόμιο ότι μπορώ να είμαι Χριστιανός και να γιορτάσω τη γέννηση του Χριστού. Μια μεγάλη ιερή ημέρα.
Υπέροχες μέρες στην αγάπη της αγάπης. Τότε ετοιμαζόμαστε και φροντίζουμε. Ψήνουμε  και μαγειρεβουμε, μετραμε πόσοι άνθρωποι τελικά θα έρθουν στο δείπνο των Χριστουγέννων. Υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας να μην μαγειρεύουμε πάρα πολλά φαγητά (οποιο ειναι πολυ δύσκολο) χαχαχα.
Θυμόσαστε οτι έχουμε εχουμε ξεχασει ένα δώρο !!!!
Ναι, στιγμές χαράς που έχουμε. Ας θυμηθούμε ότι είναι η παρέα, , η αγάπη και η ευτυχία που θα μοιραστούμε.
Βάλτε κάτω το τσεκούρι ...... μην επικρίνετε κανέναν ......... Μην σκεφτείτε κακό για κανέναν ....... ότι ο Μικρός Ιησούς γεννιέται στον αγώνα για χάρη μας. .... να μάθουμε να αγαπούμε... να μοιράζομαστε ...... και έχουμε ταπεινότητα
Ναι ναι! Τώρα προγραμματιζομε και την Πρωτοχρονιά :) Ας μοιραστούμε ταπεινά την καλή ζωή.

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος
 
 
 
 
 
 
 
 

we can challenge our everyday lives // vi kan utmanna vår vardag// μπορούμε να αμφισβητήσουμε την καθημερινότητά μας

 
Värdig start i livet i ödmjuk trygghet ----värdigt slut i ödmjuk värdighet ---
Det är alla vi som kan skapa, gemenskap för ett gott syfte som skapar styrka
Låt oss inte gå över bron i hög hastighet.
Utan låt oss gå hela vägen från start till slut
Varför från A till Ö i snabb fart
då vi förlorar meningen med vad det ljuva livet
har att erbjuda som är en gåva
//
Worthy start of life in humble security ---- Worthy end in humble and dignity ---
All of usll we can create a community for a good purpose that creates strength
Let's not cross the bridge at high speed.
Without let's go all the way from start to finish
Why from A to Z at a fast pace
then we lose the meaning of what the sweet life
has to offer that is a gift
//
Άξιο ξεκίνημα της ζωής με ταπεινή ασφάλεια ---- Άξιο τέλος ταπεινό και την αξιοπρέπεια ---
Όλοι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα για έναν καλό σκοπό που δημιουργεί δύναμη
Ας μην περάσουμε τη γέφυρα με μεγάλη ταχύτητα.
Χωρίς να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος
Γιατί από το Α έως το Ω με γρήγορο ρυθμό
ετσι χάνουμε το νόημα της γλυκιάς ζωής
που προσφέρεται που είναι ένα δώρο