Detta år börjar nå sin ände :) // This year is approaching its end :)

Vad skall man säga? göra? Ja tänk på hur mycket man hinner på ett år ? det är inte bara att man blir äldre! fy vad tråkigt det skulle vara om man bara såg det på detta sätt!! Nej :) jag har nog lärt mig att se tillbaka inte för att tänka på det negativt J utan på att ta vara på all visdom man  kan hålla i minnet och utnyttja på bästa sätt. Ja det vill jag göra! Det har kommit på mig nu tredje året om jag minns rätt! Hur och vad skall man göra för att livet! det vi lever skall vara så bra det gåro att vara på enklaste sätt.  Oj vänner ni skall bara veta vad jag komplicerar på vägen dit! Om man ställer frågor eller gör handlingar som måste svaras på ? Det är inte alltid det lätta att göra! Man vet inte vad man får för svar och hur det utvecklas. Den saken är säker! Vill vi ha svar på allt? Nu kommer dessa frågor som man inte alltid vill ha svar på :) hahhaa många frågor liksom svar leder till att man hamnar i att man behöver utveckla någon  handling? Tänk på det? Det leder inte alltid till de lätta svaren! Ja så är det! Men den som vågar kan kanske våga att göra ändringar i sin vardag. Kan bli läskigt, ja det kan det. Men dock så är vi ett år äldre alla, ett år visare och det skall man fira. Fira med all godhet och glädje :) man kan också säga jag har det bra och skall göra allt bättre :) så enkelt faktiskt. Ja så enkelt!

Valet är helt ens egna! Om man vågar!

 
What can one say? do? Yes think of how much we have done  in a year? it is not just that we get older! ooh, how sad it would be if you only saw it this way !! No :) I think I've learned to look back not to think about it negatively :) but to take advantage of all wisdom you can hold in memory and utilize in the best way. Yes, that is what I want to learn! It has come to me now the third year  if I remember correctly! How and what can we do for life! So we live as  good as we want and can the easiest way. Oops friends you should just know how I complicates the way there! If one asks questions or makes actions that must be responded to? It is not always easy to go that way! One does not know what variety of answers we get and how it develops. One thing is for sure! Do we want all the answers? Can everybody handle the answers?  Now, these questions do not always want answers :) hahhaa many questions and answers leads to a fall in the need to develop some action? Think about it? It does not always lead to the easy answers! Yes that's how it is! But those who dare might dare to make changes in their everyday lives. Can be scary, yes it can. But though we are a year older all, a year wiser and it should be celebrated. Celebrate with all goodness and  joy :) you can also say I have it good and will do everything better :) so simple actually. Yes that easy!
The choice is entirely one's own! If you dare!
 
From my warmth inside I wish we all can  make peace  with oneself , and be as honest as we dare to be against oneself.

Från mitt varma inre önskar jag att man sluter fred mig sig själv, och vara så ärlig man vågar mot en själv. 

 

One Saturday // En Lördag

In all the mess when you think that!! now that's enough, I thought! Have to hurry myself and clean up the mess, get ready and go out and eat, it wouldbe, me and my 2 boys, :) today I will not cook food and do not want to clean up in the kitche., We are now back from our trip :) it , the food trip :) was a long time ago. Now everyone has got restrictions !! nobody gets dirty in the kitchen, hahahha, we can only drink water the rest of the day !! those glances I received !! hahahha nothing beats these glances. but so be it!
Sitting with my coffee cup and enjoying, enjoying that I should be satisfied . I really decided that it is right to ensure that you will feel good, do not chase the serenity and joy, serenity and joy is something to live! Not think Yes it is and I want it to be. I want to be happy! and I do not want to choke it, sometimes I wonder? People ask me why I look happy? Why, people ask this? should i not be happy and satisfied? I WANT IT! Sometimes I make many errors! but I have faith that I can fix everything as good as possible. OR? it must be so!
Wishing everyone a wonderful evening, where you are and how ever you feel, all you who know me, I send my love. Some may think I have been unfair? those people I want to apologize to!  from the bottom of my heart.
Faith, Peace, Love

 

Mitt i all röra när man tycker att nu får det räcka kom jag på! nu skynda jag mig och städar undan all röra, gör oss i ordning och går ut och äter, det blir jag och mina 2 pojkar, det är bra det med :) idag skall jag inte laga mat och inte ha disk, så vi har nu varit ute och ätit :) det var länge sedan. Nu har alla fått restriktioner!! ingen får smutsa ner i köket, hahahha, vi får bara dricka vatten resten av dagen!! dessa blickar jag har fått!! hahahha inget slår dessa blickar. men så får det vara!
Sitter nu med min kaffe kopp och njuter, njuter av lugnet. Jag har verkligen bestämt mig att det är rätt att se till att man skall må bra, vill ej jaga lugnet och glädjen, lugnet och glädjen skall levas! ! ja så är det och så vill jag ha det. Jag vill vara nöjd! och jag vill inte behöva kväva det, jag undrar ibland? människor frågar mig varför jag ser glad ut? Varför frågar människor detta? skall man inte vara glad och nöjd? JAG VILL DET! IBLAND GÖR JAG MÅNGA FEL! men jag har tron på att man kan rätta allt så gott det går. ELLER? så måste det vara!
Önskar alla en underbar kväll, vart ni en är och hur ni en mår, alla ni som vet vem jag är sänder jag min kärlek till. Vissa kanske tycker jag har varit orättvis? de personerna vill jag be om ursäkt till från djupet av mitt hjärta.
Tro, Fred, Kärlek