Pictures and music :) my therapy !! // bilder och musik min terapi !!

Frusen och trött! ! Har sovit en timma? ? Inte likt mig! ! När jag sover så här på eftermiddagen  (eller är det kväll) så känner jag mig helt borta! ! Tycker inte om detta. Jag mår lite konstigt i kroppen? Jag vill inte känna så här!! HJÄLP! !
vet ni vad?  Jag önskar ibland att allt skulle vara enklare! ! Tycker bara jag det??  Näääää!  Det är bara en själv som kan göra allt enklare! ! Så måste det vara.? Ni ser jag skall inte sova middag! !då får jag massa tankar! !
Dricka kaffe är enkelt :) och jag har  klippt och lekt med lite kort :)
Idag har jag lyssnat på en och samma låt 88 gånger Hahaha! ! Nu är jag där igen det är ingen ny låt några år gammal! ! Men jag har upptäckt den gör ett par veckor sedan :) och nu tycker jag den är så bra! ! Den är grekisk :) jag önska jag kunde lägga upp den åt er här så ni kan lyssna :) men jag skriver vilken låt! ! Ja eller jag screenshottar från yutube :) det gör jag.
Nu skall jag vårda min själ :)

Cold and tired! ! Have slept one hour? ? Not like me! ! When I sleep like this in the afternoon (or is it erly night) so I feel completely gone! ! Do not like this. I feel a little strange in the body? I do not  like this !! HELP! !
you know what? I sometimes wish that everything would be easier! ! I just think it ?? NAAAAA! There is only one person who can make everything easier! ! Only oneself. So it must be.? You see, I shall not take a  nap! ! Then I get lot of thoughts! !
Drinking coffee is easy :) and I have cut and played with little pictures :)
Today I listened to the same song 88 times Hahaha! ! Now I'm there again!  when i hear new song :) new for me, it is few years old! ! But I've found it a couple of weeks ago :) and now I think it's so good! ! It's Greek :) I wish I could add it for you here so you can listen :) but I can write what song! ! Yes or I screenshott from yutube :) I do.that :)
Now I will nurture my soul :)

Good evening :)
Godkväll :)
 
Pink soul :)
 
I want to see goodness around me! !

 

Out there somewhere! !

 
   

What Should We really do ! ! // vad bör vi göra igentligen?!

The English version follows after the Swedish and the pictures.
 Två pojkar två skolor! 2 nästan identiska insidenter! På ena skolan blir barnet anmält för kräkning och mobbing. Det går inte att ursäkta beteendet. Vad man skall göra är att få barnet att inse att det han gjorde är fel. Barnet inser snabbt att det är fel. Får fortsätta att prata med trygghetsrådet på skolan om sitt misstag många gånger om. Pojken som blivit anmäld för mobbnong och kräkning blir fysiskt och verbalt hotat på väg hem från skolan av barnets föräldrar 3 dagar. Rektorn blir uppringd 1 månad efter insidenten men tycker att man skall polisanmäla i sin tur. Ville inte riktigt ta i detta???  Mobbarens (Pojkens) cykel blir saboterad under skoltid och på väg hem fungerar inre bromsarna! ! De var bortskruvade??? Dagen efter på vägen cyklandes gick styret av!! Föll på bilvägen slog i rejält och kunde nästan bli påkörd:( skruven ovan styret från toppen var uppskruvad? ?? DETTA ÄR MORDFÖRSÖK.

Polisen blir uppringd igen de tog detta på riktigt allvar . skolan!! Där Har inte hänt något! Men kommunen har skrivit och erbjudit stöd för brottsutsätta. Det är mycket bra! De gör de efter polisanmälningar för barn. På skolan har inget hänt ! att brodern till pojken som tyvärr blev utsatt för kränkning efter många insidenter med småbråk har hotat barnet som blev anmält för mobbing flera gånger om på att han skall få styk på väg hem???? Dessa barn går på mellanstadiet. Den andra pojken går på högstadiet och blev utsatt för kränkning!! Denna pojk sa inget åå skolan men till föräldrarna som ringt rektorn! Vet ej hur det skall gå nu? 2 pojkar en familj 2 insidenter den ena blir kränkt den andra kränkte? ?? Vad skal vi göra rätt? ???? Så allvarliga saker man måste ta itu med på en gång! Bara så kan vi göra tätt!! Måste lösa detta. Livet är en hård skola!
Respekt och vänlighet måste vi lära våra barn.

 As a human and a mother I want to do right
 
Two boys two schools ! 2 nearly identical incidents ! At one school the child will be notified of violation and bullying . You can not excuse the behavior . What you should do is to get the child to realize that what he did is wrong. The child quickly realizes that it is wrong . He is still continue to talk to the security council at the school of his mistake many times . The boy that bulied becomes physically and verbally threatened on his way home from school by the parents of the unfortunade boys for 3 days. The headmaster will be called 1 month after insidenten but he think you should notify the police in turn . Did not really wanted to take this ??? The boy's (bully's) bike gets sabotaged during school hours and on the way home none of the brakes! Was  working! They were removed screwed ??? The day after on the road  the bikrs handlebar Felof?? l one car had do stop sharply, atherwise he could almost run over the boy  :( screw above the handle from the top was turned up ? ?? THIS IS  ATTEMPTED MURDER! !
The police will be called again! and the school !! Has not happened anything! In school ! But the municipality has written and assisted in exposing the crimes . It's very good! They make the following after a police reports for children. The school has not donw anything yet .  the brother of the boy who unfortunately became a victim of the violation after many insidences  with smal fights has threatened the child who was notified of bullying several times that he should get beat up on the way home ???? These children go to  one school. The other boy goes to an ather  school and became a victim of the violation !! The boy said nothing at school but to the parents who called the headmaster ! Do not know what will happen now ? 2 boys one family of 2 incidents!  One gets bullied the ather became the  bullied breaker! ?? What shall we do right? ???? So serious things you have to deal with at once! Just so we can make it right !! Need to solve this . Life is a hard school !
Respect and kindness , we must teach our children .