Morning thoughts; ) morgon tankar :)

Idag vill jag börja tänka på vad jag skall baka till lördag :) nu fyller vår stora 14 år :) tiden går fort?  Varje kväll eller natt då jag innan jag lägger mig, går och ser till att barnen har sitt täcke över sig (så de inte fryser)  gör korstecknet över dem, och önskar att de alltid skall vara friska. Undrar jag om jag gör tillräckligt rätt för dem?? Ja! så de skall kunna bli trygga och starka människor?  Att allt skall gå bra för dem. Gör vi tillräckligt rätt med våra barn? ? Jag viskar att jag älskar dem och går och lägger mig.  Undra om de hör att jag älskar dem när de sover?  Jag vill att det är så :)
Ja tiden går fort och barns tid är bara till låns! ! Sedan flyger de iväg!  Må de klara verkliga livet!! Det är allt jag önskar! 
Haaa! Vad trött jag är idag!  Önskar man skulle kunna flexa mer? ? Ja ni vet flex i dagar INTE bara minuter eller timmar!  Finns sådana yrken tro?? Haa :) vad Underbart det skulle vara då :)
Nu får jag fortsätta morgonrutinerna.

Today I want to start thinking about what I should bake for Saturday :) that day our big son turns 14 years :) time flies? Every evening or night before I go to bed, I will go and make sure the kids have their blanket over them (so they do not get cold) makes the sign of the cross over them, and wish they will always be healthy. I wonder if I'm doing enough right for them ?? Yes! so they should be able to be confident and strong people? That everything will go well for them. Are we doing enough right with our children? ? I whisper that I love them and go to bed. Wonder if they hear that I love them when they sleep? I want it to be so :)
Yes time flies and childrens time is  only  borrowed! ! Then they fly away! Let them be able to handle real life !! That's all I want!
Haaa! I am so tired today! Wish one coould flex more? ? Yes you know, flex days,not just minutes or hours! How wonderful that would be ?? Haa :)
Now I continue the morning routine.

Lovely day desired to all! :)
Härlig dag önskas alla! :)
 
A very important  morning freind :)
 

Everyone has one Unic taste we treasure :) alla har en unik smak vi riktigt uppskattar :)

Tänker på en del vänner jag har :) igår kom vi in och prata om mat och sötsaker; ) ja vissa kan faktiskt äta nästan hur som helst och vissa inte:) vissa lägger på sig allt de äter och vissa äter för att lägga på sig :) vilken sort av balans är detta då? ? Ja jag vet iallafall att jag är en person verkligen inte skall äta för att lägga på mig haa:) Må så vara :) visst det kan vara trist ibland för att jag tycker om mat           " med tillbehör" japp så är det :)
Hur mycket matprogram är det inte på tv ?
Och det är är så trevligt med matprogram :) jag tycker det är roligt att vara i köket och laga mat :) det jag inte har är den sista snygga tuchen :) gott brukar det bli :) men uppläggning och utseendet? ? De går att diskutera :) Hahaha!  Undra om utseendet lurar smaken?  Så är det kanske?  Då väljer jag smak över utseende! ! Oj ! Så väljer man eller bör välja människor omkring sig! Ja man ska inte smaka på alla människor! ! Ni  förstår vad jag menar :) smaka människor gör man.  Och man behåller smaken som passar en själv :) sen smaka man inte på fler :) utan umgås; )
Haaa :) allt är en cirkel! ! Allt handlar om balans, kemi och att man hela underhåller, reparerar och utformar så allt kan bestå!  Ja just det :)
Nu är jag strax iordning för att åka iväg på träning med barnen :)

Thinking of some friends we have :) Yesterday we came in and talk about food and sweets; ) Yes some can actually eat almost any thing and some can not :) some put on everything they eat and some eat to put on :) What kind of balance is this then? ? Yes I know anyway that I'm a person really should not eat to put on? haa :) :) So I  certainly are sad sometimes when I think about food "accessories" yep I'm  :)
How much food program is not on TV?
And it is so nice with food programs :) I think it's fun to be in the kitchen and cook :) I do not have the last-looking touch :) good to eat it's usually :) but the structure and appearance? ? That can be discussed :) Hahaha! Wonder if the appearance lurks taste? So it is perhaps? Then I choose the flavor over the appearance! ! Thanks! So this is rhe esy we should choose people around! Yes you should not try and taste :) at all the people! ! You understand what I mean :) taste people do. And keep the flavor that suits you :) then we di not have to taste more :) but socialize; )
Haaa :) everything is a circle! ! Everything is about balance, chemistry, and that the whole maintains, repairs and design so everything can be! Yes exactly :)
Now I'm almost prepared to go away on training with the kids :)

A wonderful day I wish ALL :)
 

Detta år börjar nå sin ände :) // This year is approaching its end :)

Vad skall man säga? göra? Ja tänk på hur mycket man hinner på ett år ? det är inte bara att man blir äldre! fy vad tråkigt det skulle vara om man bara såg det på detta sätt!! Nej :) jag har nog lärt mig att se tillbaka inte för att tänka på det negativt J utan på att ta vara på all visdom man  kan hålla i minnet och utnyttja på bästa sätt. Ja det vill jag göra! Det har kommit på mig nu tredje året om jag minns rätt! Hur och vad skall man göra för att livet! det vi lever skall vara så bra det gåro att vara på enklaste sätt.  Oj vänner ni skall bara veta vad jag komplicerar på vägen dit! Om man ställer frågor eller gör handlingar som måste svaras på ? Det är inte alltid det lätta att göra! Man vet inte vad man får för svar och hur det utvecklas. Den saken är säker! Vill vi ha svar på allt? Nu kommer dessa frågor som man inte alltid vill ha svar på :) hahhaa många frågor liksom svar leder till att man hamnar i att man behöver utveckla någon  handling? Tänk på det? Det leder inte alltid till de lätta svaren! Ja så är det! Men den som vågar kan kanske våga att göra ändringar i sin vardag. Kan bli läskigt, ja det kan det. Men dock så är vi ett år äldre alla, ett år visare och det skall man fira. Fira med all godhet och glädje :) man kan också säga jag har det bra och skall göra allt bättre :) så enkelt faktiskt. Ja så enkelt!

Valet är helt ens egna! Om man vågar!

 
What can one say? do? Yes think of how much we have done  in a year? it is not just that we get older! ooh, how sad it would be if you only saw it this way !! No :) I think I've learned to look back not to think about it negatively :) but to take advantage of all wisdom you can hold in memory and utilize in the best way. Yes, that is what I want to learn! It has come to me now the third year  if I remember correctly! How and what can we do for life! So we live as  good as we want and can the easiest way. Oops friends you should just know how I complicates the way there! If one asks questions or makes actions that must be responded to? It is not always easy to go that way! One does not know what variety of answers we get and how it develops. One thing is for sure! Do we want all the answers? Can everybody handle the answers?  Now, these questions do not always want answers :) hahhaa many questions and answers leads to a fall in the need to develop some action? Think about it? It does not always lead to the easy answers! Yes that's how it is! But those who dare might dare to make changes in their everyday lives. Can be scary, yes it can. But though we are a year older all, a year wiser and it should be celebrated. Celebrate with all goodness and  joy :) you can also say I have it good and will do everything better :) so simple actually. Yes that easy!
The choice is entirely one's own! If you dare!
 
From my warmth inside I wish we all can  make peace  with oneself , and be as honest as we dare to be against oneself.

Från mitt varma inre önskar jag att man sluter fred mig sig själv, och vara så ärlig man vågar mot en själv.