What Should We really do ! ! // vad bör vi göra igentligen?!

The English version follows after the Swedish and the pictures.
 Två pojkar två skolor! 2 nästan identiska insidenter! På ena skolan blir barnet anmält för kräkning och mobbing. Det går inte att ursäkta beteendet. Vad man skall göra är att få barnet att inse att det han gjorde är fel. Barnet inser snabbt att det är fel. Får fortsätta att prata med trygghetsrådet på skolan om sitt misstag många gånger om. Pojken som blivit anmäld för mobbnong och kräkning blir fysiskt och verbalt hotat på väg hem från skolan av barnets föräldrar 3 dagar. Rektorn blir uppringd 1 månad efter insidenten men tycker att man skall polisanmäla i sin tur. Ville inte riktigt ta i detta???  Mobbarens (Pojkens) cykel blir saboterad under skoltid och på väg hem fungerar inre bromsarna! ! De var bortskruvade??? Dagen efter på vägen cyklandes gick styret av!! Föll på bilvägen slog i rejält och kunde nästan bli påkörd:( skruven ovan styret från toppen var uppskruvad? ?? DETTA ÄR MORDFÖRSÖK.

Polisen blir uppringd igen de tog detta på riktigt allvar . skolan!! Där Har inte hänt något! Men kommunen har skrivit och erbjudit stöd för brottsutsätta. Det är mycket bra! De gör de efter polisanmälningar för barn. På skolan har inget hänt ! att brodern till pojken som tyvärr blev utsatt för kränkning efter många insidenter med småbråk har hotat barnet som blev anmält för mobbing flera gånger om på att han skall få styk på väg hem???? Dessa barn går på mellanstadiet. Den andra pojken går på högstadiet och blev utsatt för kränkning!! Denna pojk sa inget åå skolan men till föräldrarna som ringt rektorn! Vet ej hur det skall gå nu? 2 pojkar en familj 2 insidenter den ena blir kränkt den andra kränkte? ?? Vad skal vi göra rätt? ???? Så allvarliga saker man måste ta itu med på en gång! Bara så kan vi göra tätt!! Måste lösa detta. Livet är en hård skola!
Respekt och vänlighet måste vi lära våra barn.

 As a human and a mother I want to do right
 
Two boys two schools ! 2 nearly identical incidents ! At one school the child will be notified of violation and bullying . You can not excuse the behavior . What you should do is to get the child to realize that what he did is wrong. The child quickly realizes that it is wrong . He is still continue to talk to the security council at the school of his mistake many times . The boy that bulied becomes physically and verbally threatened on his way home from school by the parents of the unfortunade boys for 3 days. The headmaster will be called 1 month after insidenten but he think you should notify the police in turn . Did not really wanted to take this ??? The boy's (bully's) bike gets sabotaged during school hours and on the way home none of the brakes! Was  working! They were removed screwed ??? The day after on the road  the bikrs handlebar Felof?? l one car had do stop sharply, atherwise he could almost run over the boy  :( screw above the handle from the top was turned up ? ?? THIS IS  ATTEMPTED MURDER! !
The police will be called again! and the school !! Has not happened anything! In school ! But the municipality has written and assisted in exposing the crimes . It's very good! They make the following after a police reports for children. The school has not donw anything yet .  the brother of the boy who unfortunately became a victim of the violation after many insidences  with smal fights has threatened the child who was notified of bullying several times that he should get beat up on the way home ???? These children go to  one school. The other boy goes to an ather  school and became a victim of the violation !! The boy said nothing at school but to the parents who called the headmaster ! Do not know what will happen now ? 2 boys one family of 2 incidents!  One gets bullied the ather became the  bullied breaker! ?? What shall we do right? ???? So serious things you have to deal with at once! Just so we can make it right !! Need to solve this . Life is a hard school !
Respect and kindness , we must teach our children .

Oengagerad lärare? eller bara trött tant? hur det en är så är det lätt att sänka ett barns trygghet till nästan noll på skolan :( / Unengaged teacher? or just tired lady? how it is, sadly it is easy to lower a child's safety to almost zero at the school

Vår ena son har haft det jobbigt sedan början på skolan, har fortfarande kämpigt men nu vet vi varför och hur vi kan hjälpa  honom, iallafall med en stor bit och har förståelse för honom. jag är så tacksam för att vi kan göra han skolgång och fritid lite lättare. misstänkte i tidig skolålder att att det var väldigt svårt för honom att hänga med! fick ingen gehör då. Men vi fick mycket kritik på att vi gjorde fel hemma!!! Löser vi med honom hemma verkligen?? sover han i tid? ja för han sa att han sover väldigt sent och vaknar på natten och tittar på tv????  det var vad hans skolfröken saa till mig!! vaaa!!! vad pratar hon om?? undra jag, Lillen somsover i tid hemma och sover nog bäst av alla! men förstås når han var låg sjuk i feber hemma och sov hela dagen i några dygn så blev han väldigt pigg när han tillfriskna sent på kvällen :) ja då var han uppe sent :) kändes som han ville ta igen det han missa när han låg i feber :) jag blir fnittrig när jag hör sådana fånigheter! men ärligt det blir mycket kränkande när vuxna går på om att man gör fel med sina barn och inte sköter sig!! då tar fnittret slut mycket absurbt! denna lärare har faktiskt kränkt mitt barn med hennes sätt hon har behandlat honom om att han inte kan det han borde har lärt sig! Jag själv blev rädd tidigt  då lillen satt hemma och skulle läsa. Han läste inte!! men älskade vän läs då, tjatade jag!! han titta de med rädsla och sorg på mig och sa! MAMMA JAG SER INTE VAD DET STÅR! då visste jag att något inte stämde! sa till på skolan och de gick på att vi läste för lite hemma! Har fått höra sedan nollan då de börjar skolan framtill i fyran att han BARA KUNDE 16 BOKSTÄVER NÄR HAN BÖRJA SKOLAN???
jag undrade bara vad det var för fel på detta? slutet i årskurs fyra säger Lillens lärare att de måste hitta på något för att han inte skulle klara målen i sexan om det forsatte så!!
 
MEN GÖR NÅGOT DÅ!! varför gör ni inget? Test gjordes inte med en specialpedagog utan 2. Vår älskade son har ganska svår dysexi. Alla år han har fått höra att han gör för lite för att låra sig! alla år han harfått höra att han borde kunna det här NU! alla år han har fått straff och skäll för att han inte sköter sig i klassen! MEN HAN VISSTE INTE HUR HAN SKALL VIDARE MED UPPGIFTERNA! älskade barn vad detta måste vara trauma för dig! mitt hjärta blöder! för han. Dyslexi, han har inte den rätta tidsuppfattningen! han kan inte få 5 uppmaningaar att följa! de förssta fyra förvinner!  hur många dagar har han inte viljat gå till skolan, hur många gånger har han suttit som ett frågetecken och sagt JAG FÖRSTÅR INTE! hur många gånger har han gråtit och inte hunnit vad som skall avslutas på slöjden. hur många gånger har han kommit hem med prov då han har 4 rätt av 20, ALL DENNA BESVIKELSE! :( har gråtit för denna pojk många gånger! nu kämpar vi för att han skall få rätt hjälp. går i femman gör han, ja jag skulle kunna skriva hur många blad som helst om hur det har varit och hur det är. Det är inte lätt, att få den hjälp som behövsoch till och med på skolan ser man stor skillnad från person till person med förståelsen. Tro inte jag håller tyst! jag pratar och tjatar, och försöker på bästa sätt att få förståelse. ÄLKADE BARN MÅ DU KLARA ALLT BRA, DU ÄR SÅ DUKTIG PÅ SÅ MYCKET ANNAT, DU KOMMER ATT BLI EN RIKTIG KÄMPE! DET ÄR DU REDAN NU! HAR SÅ MYCKET ATT BERÄTTA OM DESSA ÅR. DET ÄR BARA FÖRORD.
 

Our one son has had a tough time since the beginning of school, still struggling but now we know why and how we can help him, atleast with a large piece and understand him. I am so grateful that we can do he's schooling and leisure time a little easier. suspect in the early school age to that it was very difficult for him to keep up! got no understanding then. But we got a lot of criticism that we did wrong at home !!! Do you really read with him at home really ?? he sleeps in time? yes, he said he did sleep very late and wake up at night and watch TV ???? it was what his schoolteacher sad to me !! WHAT !!! What is she talking about ?? I wonder, He sleeps in time at home sleeping probably best of all! but understood when he was ill with a fever at home and slept all day in a few days he became very alert when he was recovering late in the evening :) well then he was up late :) felt like he wanted to take back what he missed while he was lying in fever :) I become giggly when I hear such silly things! but honestly it becomes very offensive when adults go on to doing wrong to their children and do not behave !! it take the giggles out very absurbt! this teacher has actually offended my child with her way she has treated him! she has been saying "if you can not, you should have learned! I myself was scared early when the little one was sitting at home and would read. He did not read !! but beloved friend read I nagged !! he was watching WITH fear and sadness at me and said: MOM I do not see what it says! I knew then that something was wrong! told the school and they went on that we read too little at home! Having been told since zero when they start school until the fourth grade that he could only 16 LETTERS WHEN HE STARTED SCHOOL ???
I was just wondering what was wrong with that? end of grade four his teachers say that they have to find something about his learning? that he would not meet the goals in the sixth grade if it woill continue as it was !! But do something THEN !! why do you do nothing? The test was not done with a special education but 2. Our beloved son has quite a difficult dyslexia. All the years he has been told that he is doing too little to learn! all the years he has been told that he should be nowing this NOW! all the years he has received punishment and bark because he missbehave in class! BUT HE DID NOT KNOW HOW HE WILL FURTHER THE DATA! beloved children what this must be traumatic for you! my heart bleeds! for you.

Dyslexia, he has not the right perception of time! He can not get 5 exhortations to follow! the first four eventually goes away! how many days he has not wanted to go to school, how many times has he been like a question mark and say I DO NOT UNDERSTAND! how many times has he been crying and not had what must be completed for handicrafts. how many times has he come home with samples when he has 4 correct out of 20, ALL THE DISAPPOINTMENT! :( Have cried for that boy many times! Now we struggle for him to get the right help. Go in fifth grade, he does, yes I could write how many sheets whatsoever on how it has been and how it is. It is not easy to get the help that request even at school, you see a big difference from person to person with understanding. Do not think I keep quiet! I'm talking and nagging and trying the best way to gain understanding. BELOOVED CHILDR MAY YOU HANDLE LIFE WELL, you are so clever in so much , YOU WILL BE A REAL FIGHTER! IT'S YOU ALREADY NOW! HAVE SO MUCH TO TELL ABOUT THESE YEARS. THIS IS JUST FOREWORDS

 
JAG ÄR MAMMA OCH KÄMPAR!