Detta år börjar nå sin ände :) // This year is approaching its end :)

Vad skall man säga? göra? Ja tänk på hur mycket man hinner på ett år ? det är inte bara att man blir äldre! fy vad tråkigt det skulle vara om man bara såg det på detta sätt!! Nej :) jag har nog lärt mig att se tillbaka inte för att tänka på det negativt J utan på att ta vara på all visdom man  kan hålla i minnet och utnyttja på bästa sätt. Ja det vill jag göra! Det har kommit på mig nu tredje året om jag minns rätt! Hur och vad skall man göra för att livet! det vi lever skall vara så bra det gåro att vara på enklaste sätt.  Oj vänner ni skall bara veta vad jag komplicerar på vägen dit! Om man ställer frågor eller gör handlingar som måste svaras på ? Det är inte alltid det lätta att göra! Man vet inte vad man får för svar och hur det utvecklas. Den saken är säker! Vill vi ha svar på allt? Nu kommer dessa frågor som man inte alltid vill ha svar på :) hahhaa många frågor liksom svar leder till att man hamnar i att man behöver utveckla någon  handling? Tänk på det? Det leder inte alltid till de lätta svaren! Ja så är det! Men den som vågar kan kanske våga att göra ändringar i sin vardag. Kan bli läskigt, ja det kan det. Men dock så är vi ett år äldre alla, ett år visare och det skall man fira. Fira med all godhet och glädje :) man kan också säga jag har det bra och skall göra allt bättre :) så enkelt faktiskt. Ja så enkelt!

Valet är helt ens egna! Om man vågar!

 
What can one say? do? Yes think of how much we have done  in a year? it is not just that we get older! ooh, how sad it would be if you only saw it this way !! No :) I think I've learned to look back not to think about it negatively :) but to take advantage of all wisdom you can hold in memory and utilize in the best way. Yes, that is what I want to learn! It has come to me now the third year  if I remember correctly! How and what can we do for life! So we live as  good as we want and can the easiest way. Oops friends you should just know how I complicates the way there! If one asks questions or makes actions that must be responded to? It is not always easy to go that way! One does not know what variety of answers we get and how it develops. One thing is for sure! Do we want all the answers? Can everybody handle the answers?  Now, these questions do not always want answers :) hahhaa many questions and answers leads to a fall in the need to develop some action? Think about it? It does not always lead to the easy answers! Yes that's how it is! But those who dare might dare to make changes in their everyday lives. Can be scary, yes it can. But though we are a year older all, a year wiser and it should be celebrated. Celebrate with all goodness and  joy :) you can also say I have it good and will do everything better :) so simple actually. Yes that easy!
The choice is entirely one's own! If you dare!
 
From my warmth inside I wish we all can  make peace  with oneself , and be as honest as we dare to be against oneself.

Från mitt varma inre önskar jag att man sluter fred mig sig själv, och vara så ärlig man vågar mot en själv. 

 

Oh! yeah :) starting talking about something ending up with something else :) ÅÅ ja! börjar prata om något och slutar med annat :)

Today I start with a picture :) more follows :) Idag börjar jag med et kort :) fler följer :)
 
How many secrets can or should whom ever have ? Can we have good white lies ? What discussion this can be ! When damaging actions? How damaging actions? Should any expose oneself all ones soul , or not ? How interpreted 's idea of writing or verbally ? Have you thought about this ? Yes , it creates many thoughts and great discussion ! Sitting down and see all glory around me to have all the different feelings , different thoughts and different interpretations of life ! Can we learn from the miracle of nature itself ? Everything that is created around us ? It has its points of secret? silence? Mystery? Thinking for a moment and view the wonders around me ! Yes! Nature itself has its visible beauty. The beauty that we see :) what lurks below ? How these beautiful works have come to !? How? When? How to feed all around us ? Pure mystery and beauty :) gets really happy by the thought :) :) feeling we humans also were created from secrets , nutrition , mystery . Can one think else then to believe in a higher power? Not me! But without the nutrition! Love! Consideration! Nursing and emotions that lead to good ! We will not come far ! All interpreters feel different . Respect towards and for everything and everyone and acceptance of different looks in all its forms must be hailed . Yes how I now come to take up all of this from starting about if you are, or have secrets and white lies make everything become another element , this will have to be as for as I go about this now! !! I forget what I start writing ; :) I'm in such wonder if anyone understands ? ? I do not know!! But nice pictures I take anyway :)
 
Hur många hemligheter kan man eller skall men ha? Finns det goda vita lögner? Vilken diskussion detta kan bli! När skadar handlingar? Hur skadar handlingar? Skall någon blotta hela sitt inre eller inte? Hur tolkas ens uppfattning på skrift eller verbalt? Har ni tänkt på detta? Ja det skapar många tankar och stor diskussion! Sittandes och ser all härlighet omkring sig så får alla olika känslor, olika tankar och olika tolkningar ur livet! Kan man då lära sig av själva underverket naturen själv? Allt som är skapat omkring oss? Har det sina punkter av hemlighet? tysthet? Mystik? Tänker en stund och beskådar detta underverk omkring mig! Ja! Naturen i sig har sin synliga skönhet. Det vackra som vi ser :) vad döljer sig under? Hur dessa sköna verk har kommit till!? Hur? När? Hur livnär sig allt omkring oss? Ren mystik och skönhet :) blir riktigt lycklig av tanken :) känslan :) vi människor är också skapta av hemligheter, näring, mystik.Kan man annat en att tro på högre makt? Inte jag! Men utan näring! Kärlek! Omtanke! Omvårdnad och känslor som leder till gott! Kommer vi inte långt! Alla tolkar ser känner olika. Respekt mot och för allt och alla och acceptans för olika utseende i alla dess former skall hyllas. Ja hur jag nu hamnat om att ta upp allt detta av om man skall eller ha hemligheter och vita lögner få allt bli en annat inslag detta får räcka för nu! Det blev mycket denna gång med!! Jag glömmer vad jag börja skriva;:) jag är sådan undra om någon förstår? ? Det vet jag inte!! Men fina bilder tar jag iallafall :)
 
Wishing for a good day
lovely earth
divining
calm
 
 
lovely day :)
 
 
 
 

Skall man se sig om ett annat arbete // should one look around for another jobb?

Kommer man till en punkt i livet för förändringar? Hemmet och privatlivet jobbar man med konstant. Men arbete är man beroende av på en annan nivå.  En precis lika viktig i livet som privatlivet.  Skall man se sig om att göra en förändring i arbetslivet? Man måste då gå från arbete till arbete.  Utan arbete klarar man inte sig.  Men ibland känner jag att man tas förgivet på arbetet. Så skall det inte vara! Är det dags då att se sig om öppna vyarna?  Ja det kanske är så?  Det man måste våga komma över är då det som är lite skrämmande. Att en själv intw kan bestämma alltid om hur ens tjänst skall spegla sig!  Skall jag våga ta risken att gå vidare och göra något nytt?? Hmmm har inte gått högskola så där faller många arbeten bort!  Tycker verkligen att detta med högskola är ett ämne som tar över hur människor skall leva och arbeta.  Alla kan inte gå högskola!  Nej!  Varför tänker jag på sådant nu på morgonen? ? Måste iväg till jobbet :) så detta får jag verkligen komma hem och analysera sedan. Skall nog hinna med lite kaffe till innan jag åker :)  mer huvudbry! Vad skall jag titta runt på och arbeta med tro? 
 
 
You come to a point in life to change? The home and the privacy you work with constant. But working alone, it is dependent on another level. A just as important in life as privacy. should see about making a change in your work life? You then have to go from work to work. Without the work one person is not in one peac  . But sometimes I feel that  I m taken for granted at work. So shall it not be! Is it time then to look for new challenges in life? it  mabe is so? It must have the courage to get over that thought even if  it is a little scary. That itself can not determine always about how ones work mirror themselves! I will dare to take the risk to go ahead and do something new ?? Hmmm have not gone college so there fall many jobs away! Really like this with the college is a topic that is taking over the way people will live and work. Everyone can not go college! No! Why do I think of these things in the morning? ? Must leave for work :) so when I get home I really  have to analyze. Should be enough time for some coffee before I leave :) more headaches! What shall  I look around and work with then?
Before work face :)