Never lose your faith Always someone will pray for you // Μην χάνεις πότε την πίστη σου Πάντοτε κάποιος θα προσεύχεται για σένα // Förlora aldrig din tro Alltid kommer någon att be för dig

 
Helgen som var kunde jag inte gå på Gudtjänsten. Det som glädjer mig är att jag saknade Herrens hus. Vilken styrka och glädje denna heliga stund förmedlar. Det kan jag bekräfta nu. Det har tagit mig lång tid att inse att detta ger mig sådan härlig styrka fylld med kärlek som jag är kapabel att dela av. Vi säger detta en gång till!! Dela med sig!! Hur härligt det klingar i öronen. Kan vi göra något bättre en att dela med oss  glädje och kärlek..
Jag blir så rörd. Så många människor har hjälpt till med att skänka saker till vår kyrka. Vår kyrka som började med att en man som är läkare vill bli präst också.  Vi hade tur svenska kyrkan hade en lokal som vi kan få använda, vilken glädje. Vi har stor tacksamhet. Sedan har vi sakta men säkert fått ihop så vi har det mesta för att Gudtjänsten kan bli av. Människor har skänkt allt ni kan tänka er, kors, evangelierna, ikoner,  de fina dukarna som används,  ja allt ni kan tänka er.
 Ååå Gud är stor. Varje helg så kommer människor med fika, vi kan sitta och umgås med ett bord fyllt av så mycket goda bakverk.  Ja människor är goda det är vad jag ser. Det goda i oss tack Gud för  all godhet må den alltid vinna.
//
The weekend that was, I could not go to service at church. The thing that pleases me are that I have missed the house of the Lord. What strength and joy this holy moment conveys. I can confirm that now. It has taken me a long time to realize that this gives me such great strength filled with love that I am able to share. We say this one more time !! Share!! How delightful it sounds in your ears. Can we do any better then to share the joy and love ..
I'm so touched. So many people have helped by donating items to our church. Our church began with a man who is a doctor that wants to become a priest too. We were lucky, Swedish Church had a local as we can use, what joy. We have great gratitude. Then we have slowly but surely gotten together so we have the most to serve Gods service. People have donated everything you can imagine, crosses, gospels, icons, the fine tablecloths used, everything you can imagine.
AAA God is great. Every weekend  people will bring so good bakary for coffee, we can sit and socialize with a table full of so much good pastries. Yes people are good, it's what I see. The good in us thank God for all goodness, may it always win.
 
 
This is the truth 
 

- Holy Trinity, Gradually I will see the truth - Αγια Τριαδα, Σιγά σιγά θα δω την αλήθεια - Heliga Triaden så småningom kommer jag att se sanningen

 
 
Triaden kallas alla personer (hypostaser) Guds i kristendomen. Att Gud är Den treenige , eftersom det är ett ämne (natur), och tre personer (hypostaser). De tre personer eller hypostaser är Fadern, Sonen och den helige Ande, som är odelbara och samma väsen i Gudomen, har samma kraft och gemensam gudomliga väsen. Det är en av de viktigaste punkterna accepteras av majoriteten av den kristna världen kyrka, som är känd som den trinitar läran.

Treenigheten är den största delen av den arketypiska kristna gemenskapen mellan personer där kärleken är inte enkel element, men orsaken till själva existensen (utom Fadern, som inte har någon början och orsak).

På grund av att det Gamla Testamentet medgett strikt monoteism, judendom, islam och kristna samfund som Unitarian, Christadelphians, Jehovas vittnen och några evangelikala kyrkor och Pentikostianikes inte acceptera läran om treenigheten.

Den kristna läran att Gud är kärlek, ger han också lösningen på varför Gud är treenig, och inte Enhet: På grund av kärlekens syfte  att existera som trinitar kärleksfull samhället loknande personer, i likhet med som är kallade att leva och byggnaderna, som kärleksfull samhället.

Sedan dess har den heliga Treenigheten, de nattvards consubstantial personer, och ingen enhet är uppenbart för de troende i den treenige Guden, och svaret på problemet lösning, hur Gud är kärlek: Det är kärlek, eftersom varje person Heliga Triaden  älskar i oändlighet och från början de två andra personer
 

- Fadern, inser den kreativa och försonande kraft, är den grundläggande orsaken
- Sonen inser arbete avslöjande, den köttlösa och inkarnerade närvaro i skapelsen och historien för människans frälsning
- Den Helige Ande utför fulländning av den kreativa och frälsande arbete.

"I faderns namn och Sonens och den helige Andes namn"

//

Trinity called all persons (hypostases) of God in Christianity. That God is Triune One, because it is a substance (nature), and three persons (hypostases). The three persons or hypostases is The Father, The Son and The Holy Spirit, which are indivisible and consubstantial in Godhead, have the same force and common divine essence. It is one of the main tenets accepted by the majority of the Christian world church, which is known as the Trinitarian doctrine.

The Trinity is the largest part of the archetypal Christian community between persons in which love is not simple element, but the cause of existence itself (except the Father who has no beginning and cause).

On the grounds that the Old Testament admits strict monotheism, Judaism, Islam, and Christian denominations such as Unitarian, Christadelphians, Jehovah's Witnesses and some Evangelical churches and Pentikostianikes not accept the doctrine of the Trinity.

The Christian doctrine that God is love, he also gives the solution to why God is Triune, and not unit: Because of love wills to exist as Trinitarian loving society consubstantial persons, in the likeness of which are called to live and the buildings, as loving society.

Since then the Holy Trinity, the communion consubstantial persons, and no unit is evident to the faithful of the Triune God, and the answer to the problem solution, how God is Love: It's love, because every person of Holy Trinity, loves in infinity and from the beginning the other two persons

- The Father, realizes the creative and redeeming power, is the root cause
- The Son realizes the work of the disclosure, the fleshless and incarnate presence in creation and history for the salvation of man
- The Holy Spirit performs the perfection of the creative and redemptive work.

"In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit"
//
Αγία Τριάδα ονομάζεται το σύνολο των προσώπων (υποστάσεων) Του Θεού, στο Χριστιανισμό. Δηλαδή Ο Θεός είναι Ένας Τριαδικός, επειδή έχει μία ουσία (φύση), και τρία πρόσωπα (υποστάσεις). Τα τρία πρόσωπα ή υποστάσεις είναι Ο Πατήρ, Ο Υιός και Το Άγιο Πνεύμα, τα οποία είναι αδιαίρετα και ομοούσια κατά τη θεότητα, έχουν την ίδια δύναμη και κοινή Θεία ουσία. Αποτελεί ένα από τα κυριότερα δόγματα που αποδέχεται η πλειοψηφία των εκκλησιών του χριστιανικού κόσμου, το οποίο είναι γνωστό και ως Τριαδικό Δόγμα.

 Η Αγία Τριάδα αποτελεί για το μεγαλύτερο μέρος του Χριστιανισμού την αρχετυπική κοινότητα μεταξύ προσώπων, στην οποία η αγάπη είναι όχι απλά στοιχείο, αλλά το ίδιο το αίτιο της ύπαρξής της (πλην του Πατέρα, ο οποίος δεν έχει αρχή και αιτία).

Με την αιτιολογία ότι η Παλαιά Διαθήκη παραδέχεται αυστηρό μονοθεϊσμό, ο Ιουδαϊσμός,  το Ισλάμ,  αλλά και χριστιανικές ομολογίες, όπως οι Ουνιταριανοί, οι Χριστάδελφοι, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και ορισμένες Ευαγγελικές και Πεντηκοστιανικές εκκλησίες, δεν αποδέχονται το δόγμα της Αγίας Τριάδας.

Το Χριστιανικό δόγμα, ότι ο Θεός είναι αγάπη, δίνει επίσης τη λύση στο γιατί ο Θεός είναι Τριαδικός, και όχι μονάδα: Επειδή εξ αγάπης βούλεται να υπάρχει ως Τριαδική αγαπητική κοινωνία ομοουσίων προσώπων, στην ομοίωση της οποίας καλούνται να ζήσουν και τα κτίσματα, ως κοινωνία αγάπης.

Από τη στιγμή λοιπόν που η Αγία Τριάδα, είναι κοινωνία ομοούσιων προσώπων, και όχι μονάδα, γίνεται φανερή για τον πιστό του Τριαδικού Θεού, και η απάντηση στη λύση του ζητήματος, για το πώς ο Θεός είναι αγάπη: Είναι αγάπη, επειδή κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αγαπά προαιωνίως και ανάρχως τα άλλα δύο πρόσωπα

- Ο Πατέρας, πραγματώνει τη δημιουργική και απολυτρωτική ενέργεια, είναι η αρχική αιτία
- Ο Υιός πραγματώνει το έργο της φανέρωσης, της άσαρκης και της ένσαρκης παρουσίας του στην κτίση και την ιστορία για τη σωτηρία του ανθρώπου
- Το Άγιο Πνεύμα διενεργεί την τελείωση του δημιουργικού και απολυτρωτικού έργου.

 «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»,
 
 
Dare to belive 
 

They are among us!! Think about it? Is somone around you your angel? // Είναι ανάμεσά μας !! Σκέψου το? Υπάρχει κάποιος γύρω σou που είναι ο άγγελος σου; // De är bland oss ​​!! Tänk på det? Är någon runt dig som är din ängel?

 
 

Ärke, änglar och BATTALION

Änglarna som andar är oväsentlig, fysiska, ej uppdelad i stammar eller multipliceras eller dör.

De är skapade innan människan och före bildandet av den synliga världen. Deras antal är oberäkneliga och omätbar.

Jesus i Getsemane talar för mer än tolv legioner änglar.

Alla änglar är organiserade i gillen eller annars i klasser. Order av änglarna nio, som klassificeras i tre (trichores) brigader på följande sätt:

Seraphim, keruberna troner, / besittningar, styrka, kraft, / Principer, ärke, änglar.

Idiom hierarkier:

Den första hierarkin är idiom eldig visdom och kunskap om himmelsk och hymna om Guds godhet "GEL".

Den andra hierarkin är idiom att lösa stora saker och utföra mirakel, och deras arbete är trishagion (tresamheten) "Helig, helig, helig."

Slutligen idiom av den tredje hierarkin är att utföra gudstjänster och deras uppgift är att prisa och lova Gud oavbrutet och att verka för människor.

Jag tror att kyrkan är att för varje person, stad och kyrkan är skyddsängeln - skydd.

Änglar sända av Gud för att stärka, att hjälpa eller spara individ eller grupp av människor i nöd.

Allmänna kommenderar av gudomlig försyn och intryck när allt händer (Angelofaneies) ta på sig mänsklig form manlig eller juvenil.

Vår kyrka hedrar änglarna som de heliga säga: med festligheter i sin ära, avsatt måndag varje vecka hymnas dem, med start del "i ära och minne" (Även omedelbart efter den del om Jungfru Maria), med en särskild bön Comp " för Skydds Ängelar"I regeln i Skydds Ängel och en annan för att Heiga Änglar.

På detta sätt ges möjlighet för troende att be om hjälp och bön
//
ARCHANGELS, ANGELS AND BATTALION

The angels as spirits are immaterial, incorporeal, not divided into tribes or multiply nor die.

They created before man and before the creation of the visible world. Their number is incalculable and immeasurable.

Jesus in Gethsemane talking for more than twelve legions of angels.

All Angels are organized in guilds or else in classes. The Orders of the Angels nine, which are classified into three trichores brigades in the following way:

Seraphim, Cherubim, Thrones, / Dominions,Force, Powers, / Principles, Archangels, Angels.

Idioms hierarchies:

The first hierarchy is idiom fiery wisdom and knowledge of celestial and work their Theoprepis anthem "GEL".

The second hierarchy is idiom settling great things and perform miracles, and their work is the Trisagion "Holy, Holy, Holy."

Finally idiom of the third hierarchy is to perform divine services and their job is to praise and praise God unceasingly and to advocate for the people.

I believe the Church is that for every person, city and the Church is guardian angel - protector.

Angels are sent by God to strengthen, to help or save individual or group of people in need.

General Officers of Divine Providence and the impressions when ever happen (Angelofaneies) take on human form male or juvenile.

Our Church honors the Angels as the Saints say: with celebrations in their honor, dedicating Monday each week hymnological them, starting portion "in honor and memory" (Even immediately after a portion of the Virgin), with a special prayer of Compline "in Guardian Angel," the Comforter rule in Guardian Angel and another to the Holy Angels.

In these ways are given the opportunity to believers to ask for help and intercession
//
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ, ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑΤΑ

Οι Άγγελοι ως πνεύματα είναι άυλοι, ασώματοι, δεν διακρίνονται σε φύλα ούτε πολλαπλασιάζονται αλλά ούτε και αποθνήσκουν.

Δημιουργήθηκαν πριν από τον άνθρωπο και πριν από την δημιουργία του ορατού κόσμου. Ο αριθμός τους είναι ανυπολόγιστος και απροσμέτρητος.

Ο Ιησούς στη Γεσθημανή μιλάει για περισσότερες από δώδεκα λεγεώνες Αγγέλων.

Όλοι οι Άγγελοι είναι οργανωμένοι σε τάγματα ή αλλιώς σε τάξεις. Τα Τάγματα των Αγγέλων είναι εννέα, τα οποία ταξινομούνται σε τρείς τρίχορες ταξιαρχίες κατά τον εξής τρόπο:

Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι , / Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες , / Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι.

Ιδιώματα των ιεραρχιών:

Η πρώτη ιεραρχία έχει ως ιδίωμα την πύρινη σοφία και την γνώση των ουρανίων, ενώ έργο της ο Θεοπρεπής ύμνος τους «γελ».

Η δεύτερη ιεραρχία έχει ως ιδίωμα τη διευθέτηση των μεγάλων πραγμάτων και την διενέργεια των θαυμάτων, ενώ έργο τους είναι ο τρισάγιος ύμνος «Άγιος, Άγιος, Άγιος».

Τέλος ιδίωμα της τρίτης ιεραρχίας είναι να εκτελούν θείες υπηρεσίες και έργο τους είναι να υμνούν και να δοξολογούν τον Θεό ακατάπαυστα και να πρεσβεύουν υπέρ των ανθρώπων.

Πιστεύω της Εκκλησίας είναι πως για κάθε άνθρωπο, πόλη και Εκκλησία υπάρχει Άγγελος φύλακας – προστάτης.

Οι Άγγελοι αποστέλλονται από τον Θεό για να ενισχύσουν, να βοηθήσουν ή να σώσουν ατομικά ή ομαδικά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Γενικά είναι λειτουργοί της Θείας Πρόνοιας και στις εμφανίσεις τους όταν ποτέ συμβεί (Αγγελοφάνειες) προσλαμβάνουν ανθρώπινη μορφή ανδρική ή νεανική.

Η Εκκλησία μας τιμάει τους Αγγέλους όπως και τους Αγίους δηλαδή: με γιορτές προς τιμή τους, αφιερώνοντας τη Δευτέρα κάθε εβδομάδας υμνολογικό σ’ αυτούς, βγάζοντας μερίδα «εις τιμήν και μνήμην τους» (μάλιστα αμέσως μετά τη μερίδα της Παναγίας), με την ειδική ευχή του αποδείπνου «εις φύλακα Άγγελον», τον παρακλητικό κανόνα στο φύλακα Άγγελο και άλλο ένα στους Άγιους Αγγέλους.

Με τους παραπάνω τρόπους δίνεται η αφορμή στους πιστούς να ζητούν τη βοήθεια και τη μεσιτεία τους.