I Glorify God // Δόξα τον Θεό // Jag förhärligar Gud

 
Denna söndag hålls inte den gudomliga liturgin i Jönköping.  Men i vår själ har vi
Jag förhärligar Gud
//
Αυτήν την Κυριακή δεν τελείται η Θεία Λειτουργία στο Γιονκόπινγκ. Στην ψυχή μας όμως έχει. Δόξα τον Θεό.
//
This Sunday is the divine liturgy not held in Jönköping. But in our soul we have
I glorify God
 
Låt oss kunna förlåta varandra. Om vi inte kan förlåta, hur skall vi bli förlåtna?
Att förlåta någon har inte med den andras handling att göra. Du är en person som förlåter eller inte, själen är unik! frågan är? Kommer jag att bli förlåten? så om vi inte lär oss förlåta ? Blir vi förlåtna ? ,,,
Stor fråga !!
//
Να συνχωρει ο καθέις αν δεν συνχωρουμε πως θα συνχωρεθουμε;;
Το να συνχωρέσει κάνεις δεν έχει με την πράξει του αλλουνου να κάνει.  Η είσαι άνθρωπος που συνχωρει η όχι η ψυχή είναι καθενου μοναδική!!  η ερώτηση να είναι εγώ θα συνχωρεθω;; γιαυτό αν δεν μάθουμε να συνχωραμε;;;; θα συνχωρεθουμε; ;,,,
Μεγάλη ερώτηση!!
//
Let's forgive each other. If we can not forgive, how shall we be forgiven?
To forgive someone does not have the act of the others to do. You are a person forgiving or not, the soul is unique! the question is? Will I be forgiven? so unless we learn to forgive? Will we be forgiven? ,,,
Big question !!
 
 
 
 
 
 
 
 

Let's not forget the kindness of goodness // Ας μην ξεχνάμε την καλοσύνη της καλοσύνης // Låt oss inte glömma det goda i godhet

 
Dina prövningar i livet är hårda,  tänk på vad du hitintills har klarat.  Styrka av stål kan också smälta. Men en kall vind får den att bli stark igen. Din vind kommer.
All styrka önskar jag alla.

Alla har sin resa i livet, den dagen vi kan glädjas över andras glädje, den dag vi kan känna den andres sorg, den dag vi kan tillföra något till en annan i tysthet och ödmjukhet, den dagen vi kan be för någon annan den dagen tror jag att vi är en bit på god väg. Oj vad mycket vi har att lära i livet. Livets väg är kanske svår,  lång? Men dock kort. Det som gör vägen lättare  (gör oss) lär nog när egoismens tyngd  kan plockas bort ur oss. Ja så är det säkert.
Vi får sluta gnälla, se fel och prata om andras brister. Finn det goda i livet och ha det som mål i livet. Vi alla jordiska är alla jämlika.

//
Οι δοκιμασίες μας στη ζωή είναι σκληρές. Κοιτάξτε ομως τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Η αντοχή του ατσάλι  μπορεί επίσης να λιώσει. Αλλά ένας κρύος άνεμος το κάνει και πάλι ισχυρό. Ο άνεμος σου θα έρθει.
Δύναμη σε όλους εύχομαι.

Ο καθένας έχει το ταξίδι στη ζωή, την ημέρα που μπορούμε να απολαύσουμε τη χαρά των άλλων, την ημέρα που μπορούμε να νιώσουμε τη θλίψη των άλλων, την ημέρα που μπορούμε να φέρουμε κάτι σε άλλον στη σιωπή και ταπεινα, την ημέρα που μπορούμε να προσευχόμαστε για κάποιον άλλο, εκείνη την ημέρα νομίζω ότι είμαστε λίγο πάνω σε καλή πορεία. Πόσο πρέπει να μάθουμε στη ζωή. Ο δρόμος της ζωής μπορεί να είναι δύσκολος, μακρύς; Αλλά σύντομος.  Αυτό που κάνει τον δρόμο πιο εύκολο (για εμάς) είναι αρκετό για να μάθουμε πότε μπορεί να αφαιρεθεί από εμάς το βάρος του εγωισμού. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Πρέπει να σταματήσουμε να κλαψουρίζουμε, να ψάχνουμε για λάθη και να μιλάμε για τα ελαττώματα άλλων. Βρείτε το καλό στη ζωή και να το έχουμε ως στόχο στη ζωή. Όλοι μας  είμαστε όλοι ίσοι.

//
Your trials in life are hard. T hink about what you have done so far. Strength of steel can also melt. But a cold wind makes it strong again. Your wind will come.
All the strength I wish everyone.

Everyone has their journey in life, the day we can enjoy the joy of others, the day we can feel the sorrow of others, the day we can bring something to another in silence and and humble, the day we can pray for someone else, that day I think we are a bit on a good path. Oh, how much we have to learn in life. The path of life may be difficult, long? But shortly. What makes the road easier (for us) is enough to learn when the weight of selfishness can be removed from us. Yes, that's for sure.
We must stop whining, looking for fault and talk about the flaws of others. Find the good in life and have it as a goal in life. We all earthly are all equal.

Sincerely,  με εκτιμιση,  med respekt
//
gia
 

Imagine if someone could write for me :) // Φανταστείτε αν κάποιος μπορεί να γράψει για μένα :) // Tänk om någon kunde skriva åt mig :)

 
Jag har idéer, jag sluta nästan inte prata :)
Oj hoppas inte folk tröttnar på mig:) då får ni säga till :) idéer och frågor? Det finns det gott om. Jo! Om någon inte vill vara med någon varför är man då med den personen? Varför kan vi inte arbeta en dag mindre i veckan?  Vi är mer effektiva då!  Varför har vi inte 11 månader arbete om året och fördelar lönen på 12? Då skapas fler arbete OCH viktigaste av allt lyckligare människor :) varför köper vi alltid nya saker bara för att de har tagit fram det? Det vi har är ju fungerande?  Varför ältar människor i gamla tråkigheter och blir nedstämda?  När man kan lämna det som har varit och LEVA!!  har ni tänkt på att vi kan ju faktiskt leva i 40 år till?? Skall man vara nedstämd i 40 ÅR??
JA :) Frågor!  Med svar har jag allt :)

Vi behöver förenkla våra liv, bli väldigt ödmjuka till allt omkring oss. Öppna våra sinnen och ta vara på det goda omkring.  Ja egentligen är det inte svårt! Eller? 

//
Έχω ιδέες, σχεδόν δεν σταματώ να μιλάω :)
Ω, ελπίζω να μη κουράζω τους γύρω μου  Α :) Θα πρέπει να μου πείτε τότε :) ιδέες και ερωτήσεις; Υπάρχει άφθονο. Ναί! Αν κάποιος δεν θέλει να είναι με κάποιον γιατί είναι εκείνο το άτομο με εκείνο το άτομο τότε; Γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε μια μέρα λιγότερο την εβδομάδα; Είμαστε πιο αποτελεσματικοί τότε! Γιατί δεν έχουμε 11 μήνες εργασίας ετησίως και ωφελείται ο μισθός στις 12; Στη συνέχεια, δημιουργείται περισσότερη δουλειά ΚΑΙ το πιο σημαντικό γισ όλους πιο ευτυχισμένοι :) Γιατί πάντα αγοράζουμε νέα πράγματα μόνο και μόνο επειδή τα έχουν αναπτύξει; Αυτό που έχουμε δουλεύει; Γιατί οι άνθρωποι μένουν στα παλιά που είναι στενάχωρα και απογοητεύονται; Όταν μπορούμε να αφήσουμε πισω ό, και να αρχίσουμε να ΖΟΎΜΕ! έχετε σκεφτεί ότι πραγματικά γίνεται να ζήσουμε για 40 χρόνια περισσότερο; Θα πρέπει να είμαστε σε κατάσταση απογοήτευση για 40 χρόνια;
ΝΑΙ :) Ερωτήσεις! Με απαντήσεις έχω πολλες :)

Πρέπει να απλοποιήσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε πολύ ταπεινοί σε όλα γύρω μας. Να ανοίξτε το μυαλό μας και φροντίσουμε τα καλά γύρω. Ναι, πραγματικά, δεν είναι δύσκολο! Ή;,

//
I have ideas, I almost not stop talking :)
Oh, hope people do not get tired of me :) You will have to tell me then :) ideas and questions? There is plenty of it. Yes! If someone does not want to be with someone why is that person with that person then? Why can not we work one day less a week? We are more effective then! Why do not we have 11 months of work a year and benefits the salary on 12? Then more work is created AND most important of all happier people :) Why do we always buy new things just because they have developed it? What we have is working? Why do people love old drowsiness and get depressed? When you can leave what has been and start LIVE !! have you thought about that we actually csn live for 40 years more ?? Should you be in drowsiness for 40 years ??
YES :) Questions! With answers I have :)

We need to simplify our lives, become very humble to everything around us. Open our minds and take care of the good around. Yes, really, it's not hard! Or?