How many times should a school have to make an notification for violence in school? ? // hur många gånger skall en kränknings anmälan behöva göras aven skola? ?

Vad skall vi göra när ett barn går på ett annat barn i skolan? ? Barnet  blir påhoppat gör inget mot det andra barnet! ! Snarare försöker han inte att störa! Just detta barn! ! Skolan har gjort en anmälan återigen om kränkning! ! Nu Undrar jag hur många gånger skall det behöva göras en anmälan? ? Skolan gör allt de kan enligt, lagar,  paragrafer och regler! ! Sen då? ? Jag har åsikten om att alla barn kan ändras om de får lära tillräckligt med kärlek, omtanke och stöd!  Vad är det som händer om det inte går bra för ett barn att vara ute i det sociala livet?  Vad skall hända för att bryta den onda cirkeln? ?  Vi vill att det skall hända något! ! Det behöver uppmärksammas! ! Vår ängel tar det väl nu iallafall! ! Hoppas vi och att han inte går och håller sin rädsla och besvikelse i sig själv? ? Vi måste vara vaksamma.
Alla vi vuxna vi måste göra det som gör Våra barn starka och trygga i sig själva! !
Så enkelt.


What should we do when a child attacks  another child in school and  ? The child that  becomes attacked  do nothing against the second child ! ! Rather , he tries not to interfere ! With this child ! ! The school has made ​​a notification again on the violation ! ! Now I wonder how many times it should be necessary to make a complaint? ? The school is doing everything they can in accordance with , the laws , statutes and rules ! ! Then what? ? I have the mind that all children can be changed if they have enough love care and support! What happens if it does not go well for a child to be out in the social life ? What should happen to break the vicious circle ? ? We want something to happen! !  It needs attention ! ! Our angel takes it well now anyway ! ! We hope and that he does not go and keeps his fear and disappointment in himself? ? We must be vigilant .
All we adults we have to do what it takes to make our kids strong and confident in themselves ! !
So simple! !
 
 
 

Höst mörkret kommer på oss i rask takt // The autum darkness coming at us at a brisk pace

men vänta lite nu?Är det inte vinter nu? nästa helg är det första advent :) Så härligt :) jag älskar denna tid, Jul mys, julpynt, julmusik, och ljus :) ja! underbar tid. Tog lite bilder innan :) kunde förstås inte låta bli och exprimentera lite med korten efter :) resultat följer nedan :)
Men tänkare som jag är så blir jag lite deppig! Deppig när jag vet att vissa mår dåligt, har ont i sina själar! Kanske inte har någon att dela allt med :( hur mycket skall man tänka på allt detta? jag får mig mer frågor? frågor på hur jag är mot min nästa?
Frågor om varför och hur jag har sårat någon? nej! dessa frågor är tunga! Önsksar att människor kan lära sig att hantera sin sorg och kanske depression, framför allt att kunna få hjälp. Ja det önskar jag!

Undra om jag har tillräckligt med tomtar? Jag behöver inte sätta upp någon julgardin i år, min hänger sedan förra jul :) tro ni jag behöver tvätta den eller bara damma av den? hahahaha
I kväll skall jag verkligen se om jag kan nyttja min vänninas symaskin och sy upp samt sy in lite kläder :) känner mig så pigg på att göra detta!! men jag vet inte vad som händer, när jag går och lägger mig sent sedan kommer jag alltid på att jag inte har gjort mycket av vad jag borde ha gjort??? hehehhe, helt otroligt! men har jag gjort något över huvud taget??? :) strunt i det det är en dag till imorgon!

Har verkligen tänkt på detta med mitt jobb! känner att det verkligen är dags att gå vidare. men jag skall inte ha bråttom! allt få komma som det skall. Men om man hänger med till nyår och 2016 bariären :) ja då skall jag veta vad jag skall göra. så är det.
Kanke skall hänga tvätt, rensa för små kläder och ge bort, det låter som en bra idé. Tycker om att kunna återanvända och ge bort. Det fyller min själ. Ja det gör det :)
Då så efter 5 koppar kaffe kanske det är dags att börja :)
men snälla någon!
nu kom jag på hur många idéer jag har för kvällen?? inte undra på att man inte utför något??? hahahha blev snurrig bara jag läst vad jag skrivit ???? kanske får hålla med min vännina?? om någon boktavskombination syndrom?? hmmmm

Hörs snart igen :)
Undra om jag skall färga håret med?

 

but wait a minute? Is it not winter now? next weekend is the first Advent :) So beautiful :) I love this time, Christmas cuttle, Christmas decorations, Christmas music, and candles, christmas joy:) Yes! wonderful time. Took some pictures before :) could not help, to experiment with the pictures after :) result follows :)
But the thinker that I am, I get a little depressed! The Blues when I know that some feel sick, have pain in their souls! May not have someone to share it all with :( how muchshould I think of all this? It gets me more questions? Questions on how I act against my neighbor / freind?
Questions about why and how I have hurt someone? No! these questions are heavy! wish that people can learn to deal with their grief and perhaps depression, especially to be able to get help. Yes that is what, I wish!

Wonder if I have enough gnomes? I do not need to put up any christmas curtin this year, my have been up since last christmas :) Do you think I need to wash it or just dust it? hahahaha
Tonight I really see if I can use my friends sewing machine and sew things and sew some clothes :) feel so alert on doing this !! but I do not know what happens when I go to bed late, then I will always se that I have not done much of what I should have done ??? hehehhe, incredible! but I have done nothing at all ??? :) Never mind, it is a day to tomorrow!

Really have thought of this about my job! know that it really is time to move on. but I shall not be in a hurry! all come as it should. But if you are around the New Year and 2016 limit :) yes then I know what I shall do. that's how it is.
Maybe I should hang laundry, sort the small clothes and give away, it sounds like a good idea. Likes to reuse and share. It fills my soul. Yes it does :)
Well so after 5 cups of coffee, maybe it's time to start :)
but please!
Now I remembered how many ideas I have for the evening ?? no wonder I do not perform any ??? hahahha became dizzy just I read what I wrote ???? maybe I might listen to my female friend ?? if I maybe have some odd syndromes ?? hmmmm

Talk to you soon :)
Wonder if I should dye my hair?

 
Atwo drops become one
 
One tear that can become blod of sadness
 
 I like a like a little diffuse pictures on persons:)
 
In color OR ?
 
OR black and white
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oengagerad lärare? eller bara trött tant? hur det en är så är det lätt att sänka ett barns trygghet till nästan noll på skolan :( / Unengaged teacher? or just tired lady? how it is, sadly it is easy to lower a child's safety to almost zero at the school

Vår ena son har haft det jobbigt sedan början på skolan, har fortfarande kämpigt men nu vet vi varför och hur vi kan hjälpa  honom, iallafall med en stor bit och har förståelse för honom. jag är så tacksam för att vi kan göra han skolgång och fritid lite lättare. misstänkte i tidig skolålder att att det var väldigt svårt för honom att hänga med! fick ingen gehör då. Men vi fick mycket kritik på att vi gjorde fel hemma!!! Löser vi med honom hemma verkligen?? sover han i tid? ja för han sa att han sover väldigt sent och vaknar på natten och tittar på tv????  det var vad hans skolfröken saa till mig!! vaaa!!! vad pratar hon om?? undra jag, Lillen somsover i tid hemma och sover nog bäst av alla! men förstås når han var låg sjuk i feber hemma och sov hela dagen i några dygn så blev han väldigt pigg när han tillfriskna sent på kvällen :) ja då var han uppe sent :) kändes som han ville ta igen det han missa när han låg i feber :) jag blir fnittrig när jag hör sådana fånigheter! men ärligt det blir mycket kränkande när vuxna går på om att man gör fel med sina barn och inte sköter sig!! då tar fnittret slut mycket absurbt! denna lärare har faktiskt kränkt mitt barn med hennes sätt hon har behandlat honom om att han inte kan det han borde har lärt sig! Jag själv blev rädd tidigt  då lillen satt hemma och skulle läsa. Han läste inte!! men älskade vän läs då, tjatade jag!! han titta de med rädsla och sorg på mig och sa! MAMMA JAG SER INTE VAD DET STÅR! då visste jag att något inte stämde! sa till på skolan och de gick på att vi läste för lite hemma! Har fått höra sedan nollan då de börjar skolan framtill i fyran att han BARA KUNDE 16 BOKSTÄVER NÄR HAN BÖRJA SKOLAN???
jag undrade bara vad det var för fel på detta? slutet i årskurs fyra säger Lillens lärare att de måste hitta på något för att han inte skulle klara målen i sexan om det forsatte så!!
 
MEN GÖR NÅGOT DÅ!! varför gör ni inget? Test gjordes inte med en specialpedagog utan 2. Vår älskade son har ganska svår dysexi. Alla år han har fått höra att han gör för lite för att låra sig! alla år han harfått höra att han borde kunna det här NU! alla år han har fått straff och skäll för att han inte sköter sig i klassen! MEN HAN VISSTE INTE HUR HAN SKALL VIDARE MED UPPGIFTERNA! älskade barn vad detta måste vara trauma för dig! mitt hjärta blöder! för han. Dyslexi, han har inte den rätta tidsuppfattningen! han kan inte få 5 uppmaningaar att följa! de förssta fyra förvinner!  hur många dagar har han inte viljat gå till skolan, hur många gånger har han suttit som ett frågetecken och sagt JAG FÖRSTÅR INTE! hur många gånger har han gråtit och inte hunnit vad som skall avslutas på slöjden. hur många gånger har han kommit hem med prov då han har 4 rätt av 20, ALL DENNA BESVIKELSE! :( har gråtit för denna pojk många gånger! nu kämpar vi för att han skall få rätt hjälp. går i femman gör han, ja jag skulle kunna skriva hur många blad som helst om hur det har varit och hur det är. Det är inte lätt, att få den hjälp som behövsoch till och med på skolan ser man stor skillnad från person till person med förståelsen. Tro inte jag håller tyst! jag pratar och tjatar, och försöker på bästa sätt att få förståelse. ÄLKADE BARN MÅ DU KLARA ALLT BRA, DU ÄR SÅ DUKTIG PÅ SÅ MYCKET ANNAT, DU KOMMER ATT BLI EN RIKTIG KÄMPE! DET ÄR DU REDAN NU! HAR SÅ MYCKET ATT BERÄTTA OM DESSA ÅR. DET ÄR BARA FÖRORD.
 

Our one son has had a tough time since the beginning of school, still struggling but now we know why and how we can help him, atleast with a large piece and understand him. I am so grateful that we can do he's schooling and leisure time a little easier. suspect in the early school age to that it was very difficult for him to keep up! got no understanding then. But we got a lot of criticism that we did wrong at home !!! Do you really read with him at home really ?? he sleeps in time? yes, he said he did sleep very late and wake up at night and watch TV ???? it was what his schoolteacher sad to me !! WHAT !!! What is she talking about ?? I wonder, He sleeps in time at home sleeping probably best of all! but understood when he was ill with a fever at home and slept all day in a few days he became very alert when he was recovering late in the evening :) well then he was up late :) felt like he wanted to take back what he missed while he was lying in fever :) I become giggly when I hear such silly things! but honestly it becomes very offensive when adults go on to doing wrong to their children and do not behave !! it take the giggles out very absurbt! this teacher has actually offended my child with her way she has treated him! she has been saying "if you can not, you should have learned! I myself was scared early when the little one was sitting at home and would read. He did not read !! but beloved friend read I nagged !! he was watching WITH fear and sadness at me and said: MOM I do not see what it says! I knew then that something was wrong! told the school and they went on that we read too little at home! Having been told since zero when they start school until the fourth grade that he could only 16 LETTERS WHEN HE STARTED SCHOOL ???
I was just wondering what was wrong with that? end of grade four his teachers say that they have to find something about his learning? that he would not meet the goals in the sixth grade if it woill continue as it was !! But do something THEN !! why do you do nothing? The test was not done with a special education but 2. Our beloved son has quite a difficult dyslexia. All the years he has been told that he is doing too little to learn! all the years he has been told that he should be nowing this NOW! all the years he has received punishment and bark because he missbehave in class! BUT HE DID NOT KNOW HOW HE WILL FURTHER THE DATA! beloved children what this must be traumatic for you! my heart bleeds! for you.

Dyslexia, he has not the right perception of time! He can not get 5 exhortations to follow! the first four eventually goes away! how many days he has not wanted to go to school, how many times has he been like a question mark and say I DO NOT UNDERSTAND! how many times has he been crying and not had what must be completed for handicrafts. how many times has he come home with samples when he has 4 correct out of 20, ALL THE DISAPPOINTMENT! :( Have cried for that boy many times! Now we struggle for him to get the right help. Go in fifth grade, he does, yes I could write how many sheets whatsoever on how it has been and how it is. It is not easy to get the help that request even at school, you see a big difference from person to person with understanding. Do not think I keep quiet! I'm talking and nagging and trying the best way to gain understanding. BELOOVED CHILDR MAY YOU HANDLE LIFE WELL, you are so clever in so much , YOU WILL BE A REAL FIGHTER! IT'S YOU ALREADY NOW! HAVE SO MUCH TO TELL ABOUT THESE YEARS. THIS IS JUST FOREWORDS

 
JAG ÄR MAMMA OCH KÄMPAR!