Så smart att man är dum :) // So smart that one become stupid :)

Min vännina säger att hon är smart :)

så smart att hon är dum! sedan säger hon att jag är precis likadan. Men? visst är det så! Kvinnan är smart för smart att hon blir dum :) det här med jämlikhet? Det pratas så högt om att det är så och att målet är att nå att ingen skillnad skall vara mellan man och kvinna! Först och främst, man och kvinna är olika!!! vi kommer alltid att vara det och har alltid varit. Men det är det som är tjusningen :) MAN och KVINNA, Vi är och måste vara olika för att balansera livet. Ja så är det :) Mystiken och allt spännade som sker mellan könen. Förstå mig rätt tjusningen finns där för de människor som väljer lika kön också, det är absolut inte något jag ämnar att diskutera :) fri kärlek till alla! Tillbaka till skillnaden mellan man och kvinna! det här med lika jobb och lika lön? EN DISS! kvinnor i chefspossion? EN DISS! Då kan man diskutera det som sagts alltid, bakom en stark framgångsrik man står alltid en stark och smart kvinna :) det är så sant och så verkligt! Men att en stark framgånsrik kvinna har en stark och smart man bakom sig? ja, det kan vi DISKUTERA! Helt plötsligt så blir mannen kallad, toffel! svag! mesig! man utan ryggrad! kvinna??? ja :) allt är så jämlikt? Kvinnor är smarta så de blir dumma! det är så, för vi är så dumma för att vi är smarta, hur många gånger låter vi mannen tro att de har kommit på idén som är så bra? idén som löser problem? idé om hur man skall semestra? m.m. vi lägger fram idérna utan deras vetskap i saker, i vardagen i diskutionerna med våra vänninor helt appropå! Mannens ego tar över och vill inte inse denna verklighet :) de är så söta :) så är man smart får man ta sitt kast att vara dum :) för en man som tror att han är hjärnan få oss att må så bra :) ooooppps? nu kanske jag får skit för detta? men jag kan inte annat en att säga! detta är tjusningen :) att vi har övertaget och de tror de styr. Tyvärr så inser inte män att inom karriär så borde alltså kvinnor tjäna lika mycket som män! men där tar det onda egot över! med pengar syns skillnaden den syns så väl! Har hört många män säga att de är de starka på grund av manlig genitalia???? jaha? återigen så bevisas att många män tänker med "det andra huvud", kommer säkert inte att ändras. För verkligheten är att vi är olika! detta är och kräver samspel. Må vi lära oss att det privata livet med yrkeslivet måste skiljas åt!!!! yrkesmässigt lika villkor för all kön, privat tjusningen med de olika könen :)
må vi alla må bra! vad jag önskar är att jag kan lära att vara en god människa och ta lärdom av livets svårigheter och olika beslut.

My friend says that she is smart :)

so smart that she is stupid! Then she says that I'm exactly the same. But? Sure it is! The woman is smart so smart she is stupid :) this with equality? They talk so loud that it is so and that the goal is to reach that no distinction should be between man and woman! First and foremost, man and woman are different !!! we will always be that and always have been. But it's the facination :) man and woman, we are and must be different in order to balance life. Yes it is :) The mystique and everything exciting that happens between the sexes. Please understand the facination is there for the people who choose same sex also, it is absolutly not something I intend to discuss :) free love to all! Back to the difference between man and woman! the issue with equal jobs and equal pay? Hot or Not! that women in chefspossion? Hot or Not? Then we can discuss what was said always, behind a strong successful man is always a strong successful woman :) it's so true and so real! But a strong successfull woman has a strong successful man behind her? yes, that we can discuss! Suddenly  the man becomes called, slipper! weak! wimpy! man without a spine! female??? yes :) everything is so equal? 

everything is so equal? Women are smart as they become stupid! it is so, because we are so stupid that we are smart, how many times do we let the man believe that they have come up wiyh the idea that is so good? the idea that solves the problem? idea on holiday plans? etc. we put forward idérna without their knowledge in the things of everyday life in discussion with our girlfriends completely by the way! The man's ego takes over and does not want to recognize this reality :) they are so cute :) to be smart you have to take their caste to be stupid :) for a man who believes he is the brain make us feel so good :) ooooppps ? Now maybe I get crap for this? but I can not help it!! to say! this is the facination :) we have the upper hand and they believe they are in control. Unfortunately, men do not realize that the issue for career the women should  earn as much as men! but here does the upperhand of evil ego take over!  visible money difference is so well visible ! Have heard many men say that they are strong because of male genitalia ???? oh well? once again proved that many men think with the "second head", will certainly not change. For the reality is that we are different! this is and requires interaction. May we learn to private life with professional life must be separated !!!! professional equal conditions for all sex, private fascination with the different sexes :)
may we all feel good! What I wish is that I could learn to be a good person and learn from life's difficulties and different decisions.

 

Should we study life in the backveiw mirror? And learn?

 
Or look forward together? and learn?
We are diffrent :) but we are equal with diffrent appearance :)