Detta år börjar nå sin ände :) // This year is approaching its end :)

Vad skall man säga? göra? Ja tänk på hur mycket man hinner på ett år ? det är inte bara att man blir äldre! fy vad tråkigt det skulle vara om man bara såg det på detta sätt!! Nej :) jag har nog lärt mig att se tillbaka inte för att tänka på det negativt J utan på att ta vara på all visdom man  kan hålla i minnet och utnyttja på bästa sätt. Ja det vill jag göra! Det har kommit på mig nu tredje året om jag minns rätt! Hur och vad skall man göra för att livet! det vi lever skall vara så bra det gåro att vara på enklaste sätt.  Oj vänner ni skall bara veta vad jag komplicerar på vägen dit! Om man ställer frågor eller gör handlingar som måste svaras på ? Det är inte alltid det lätta att göra! Man vet inte vad man får för svar och hur det utvecklas. Den saken är säker! Vill vi ha svar på allt? Nu kommer dessa frågor som man inte alltid vill ha svar på :) hahhaa många frågor liksom svar leder till att man hamnar i att man behöver utveckla någon  handling? Tänk på det? Det leder inte alltid till de lätta svaren! Ja så är det! Men den som vågar kan kanske våga att göra ändringar i sin vardag. Kan bli läskigt, ja det kan det. Men dock så är vi ett år äldre alla, ett år visare och det skall man fira. Fira med all godhet och glädje :) man kan också säga jag har det bra och skall göra allt bättre :) så enkelt faktiskt. Ja så enkelt!

Valet är helt ens egna! Om man vågar!

 
What can one say? do? Yes think of how much we have done  in a year? it is not just that we get older! ooh, how sad it would be if you only saw it this way !! No :) I think I've learned to look back not to think about it negatively :) but to take advantage of all wisdom you can hold in memory and utilize in the best way. Yes, that is what I want to learn! It has come to me now the third year  if I remember correctly! How and what can we do for life! So we live as  good as we want and can the easiest way. Oops friends you should just know how I complicates the way there! If one asks questions or makes actions that must be responded to? It is not always easy to go that way! One does not know what variety of answers we get and how it develops. One thing is for sure! Do we want all the answers? Can everybody handle the answers?  Now, these questions do not always want answers :) hahhaa many questions and answers leads to a fall in the need to develop some action? Think about it? It does not always lead to the easy answers! Yes that's how it is! But those who dare might dare to make changes in their everyday lives. Can be scary, yes it can. But though we are a year older all, a year wiser and it should be celebrated. Celebrate with all goodness and  joy :) you can also say I have it good and will do everything better :) so simple actually. Yes that easy!
The choice is entirely one's own! If you dare!
 
From my warmth inside I wish we all can  make peace  with oneself , and be as honest as we dare to be against oneself.

Från mitt varma inre önskar jag att man sluter fred mig sig själv, och vara så ärlig man vågar mot en själv.