Vegetarian chicken? Infidelity or not // vegetariskt kyckling :) otrohet eller??

 Okej idag har ett utav samtalsämnet varit otrohet! ! Vad är det som anses som otrohet? ? Är det att man har varit fysisk i vilken bemärkelse som helst?? Alltså det kvittar om det gäller från en kram till själva intima akten? ? Eller räcker det att  det finns i tanken för att det skall räknas som otrohet ? Hur tänker och Känner ser vi människor  idag?  IDAG! Med alla tusentals sätt vi kan kommunicera med?  Är det då att alla är otrogna då?? Var går gränsen? ? Finns det en gräns? ? Att flörta på cyberspace?  Är det otrohet? ? Att kommentera en sexig bild om att man gillar det man ser? ? Vad är innebörden med att ha gjort något?? Fysiskt eller i tankar? ? Både och skulle jag väll säga? ? Men är det så? ? Kan man ha känslor för 2 samtidigt? ? Är man otrogen , mot båda då?? Oj !Oj!  Snälla någon ?? Denna diskussion är en diskussion som kan hålla länge! ! Tur att man inte är med! I den diskussionen längre Och jag som vill analysera allt!!
Vad som en är rätt eller fel? Så är det fel att skapa dessa problem.  Det medför så mycket sorg och smärta.  Men vi är ju faktiskt människor!. Alla med sin själ, med dina känslor, med sina tankar.  Något som är rätt gör den ena är inte rätt gör den andra. 

Näääää dags att laga kycklinggryta då :) och något vegetariskt :) Finns det vegetarisk kyckling :)

Livet är en viktig uppgift vi har :) Må vi göra det bästa av det med hopp om att inte besvära någon negativt,
Trevlig eftermiddag :)

Okay today, one out of the discussions has been infidelity! ! What is considered cheating? ? Is it to have been in fysical contact in  any sense whatsoever ?? So it does not matter if it comes from a hug to the intimate act? ? Or is it sufficient that there is in the thougt for it to count as cheating? How is it?  think and feel!! How do  we conect with  people today? TODAY! With all the thousands of ways we can communicate with? is it then that all are infidels then ?? Where is the limit? ? Is there a limit? ? Flirting in cyberspace? Is it infidelity? ? To comment on a sexy image that you like what you see? ? What is the meaning of having done something ?? Physically or on thoughts? ? Or have feelings? ? You don't act in to? Both swelling I would say? ? But is it so? ? Can you have feelings for two at the same time? ? Are you having an affair with the two then ?? Uh-oh! Please someone ?? This discussion is a discussion that can last long! ! Lucky that I m not in the discussion longer !  And I want to analyze everything !!
What one has as right or wrong? One ather has the opposite  So it is wrong to create these problems. It causes so much grief and pain. But we are actually human !. All of us has soul, with our  emotions, our thoughts. Something that is right for you is not  not right do the other.
 
NAAAAA time to cook the chicken then :) and something vegetarian :) is there any vegetarian chicken out there? ?
 
Life is an important task we have :) May we make the best of it with the hope of not bothering anyone negatively,
Nice afternoon :)