Oh! yeah :) starting talking about something ending up with something else :) ÅÅ ja! börjar prata om något och slutar med annat :)

Today I start with a picture :) more follows :) Idag börjar jag med et kort :) fler följer :)
 
How many secrets can or should whom ever have ? Can we have good white lies ? What discussion this can be ! When damaging actions? How damaging actions? Should any expose oneself all ones soul , or not ? How interpreted 's idea of writing or verbally ? Have you thought about this ? Yes , it creates many thoughts and great discussion ! Sitting down and see all glory around me to have all the different feelings , different thoughts and different interpretations of life ! Can we learn from the miracle of nature itself ? Everything that is created around us ? It has its points of secret? silence? Mystery? Thinking for a moment and view the wonders around me ! Yes! Nature itself has its visible beauty. The beauty that we see :) what lurks below ? How these beautiful works have come to !? How? When? How to feed all around us ? Pure mystery and beauty :) gets really happy by the thought :) :) feeling we humans also were created from secrets , nutrition , mystery . Can one think else then to believe in a higher power? Not me! But without the nutrition! Love! Consideration! Nursing and emotions that lead to good ! We will not come far ! All interpreters feel different . Respect towards and for everything and everyone and acceptance of different looks in all its forms must be hailed . Yes how I now come to take up all of this from starting about if you are, or have secrets and white lies make everything become another element , this will have to be as for as I go about this now! !! I forget what I start writing ; :) I'm in such wonder if anyone understands ? ? I do not know!! But nice pictures I take anyway :)
 
Hur många hemligheter kan man eller skall men ha? Finns det goda vita lögner? Vilken diskussion detta kan bli! När skadar handlingar? Hur skadar handlingar? Skall någon blotta hela sitt inre eller inte? Hur tolkas ens uppfattning på skrift eller verbalt? Har ni tänkt på detta? Ja det skapar många tankar och stor diskussion! Sittandes och ser all härlighet omkring sig så får alla olika känslor, olika tankar och olika tolkningar ur livet! Kan man då lära sig av själva underverket naturen själv? Allt som är skapat omkring oss? Har det sina punkter av hemlighet? tysthet? Mystik? Tänker en stund och beskådar detta underverk omkring mig! Ja! Naturen i sig har sin synliga skönhet. Det vackra som vi ser :) vad döljer sig under? Hur dessa sköna verk har kommit till!? Hur? När? Hur livnär sig allt omkring oss? Ren mystik och skönhet :) blir riktigt lycklig av tanken :) känslan :) vi människor är också skapta av hemligheter, näring, mystik.Kan man annat en att tro på högre makt? Inte jag! Men utan näring! Kärlek! Omtanke! Omvårdnad och känslor som leder till gott! Kommer vi inte långt! Alla tolkar ser känner olika. Respekt mot och för allt och alla och acceptans för olika utseende i alla dess former skall hyllas. Ja hur jag nu hamnat om att ta upp allt detta av om man skall eller ha hemligheter och vita lögner få allt bli en annat inslag detta får räcka för nu! Det blev mycket denna gång med!! Jag glömmer vad jag börja skriva;:) jag är sådan undra om någon förstår? ? Det vet jag inte!! Men fina bilder tar jag iallafall :)
 
Wishing for a good day
lovely earth
divining
calm
 
 
lovely day :)